Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANIN ABŞERON ƏSRİNDƏ PALEOEKOLOJİ ŞƏRAİTİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN REKONSTRUKSİYA METODLARI

Y.N.Tağıyeva, Ü.Ə.Xəlilova, A.İ.Əliyev, E.V.Muradlı

Xülasə. Eopleystosen – Abşeron əsri müasir zamana nisbətən daha çox rütubətli və az kontinental iqlim şəraitinə ma­lik olmuşdur. Erkən Abşerondakı nisbi soyuq mər­hələ növbəti istiləşmə ilə əvəz olunur, orta illik tem­pe­ratur 14°C-yə yaxın, sonra Son Abşeronun əvvəlində soyuq­laşma baş verir və bütün Abşeron üzrə orta illik tem­pe­ratur 12°C-yə yaxın olmuşdur. Bitki örtüyü tər­ki­bində geniş yayılan tünd iynəyarpaqlı formasiya və həmi­şəyaşıl ele­mentlərin iştirak etdiyi enliyarpaqlı meşələr geniş ya­yıl­mışdır.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Букреева Г.Ф., Вотах М.Р., Бишаев А.А. Методика определения палеоклимата по ин­фор­мативным системам признаков спорово-пыльцевых спектров. Геология и геофизика. СОРАН, 1984, №6, с. 16-28.
  2. Величко А.А., Антонова Т.В., Зеликсон Э.М. и др. Палеогеография стоянки Азых – древнейшего поселения первобытного человека на территории СССР. Изв. АН СССР, серия географическая. 1980, №3, с. 20-35.
  3. Гричук В.П. Климатические условия се­вер­ного полушария в атлантический период голоцена. – В кн: Тепловая мелиорация северных широт. М., 1969. 231 c.
  4. Исаева – Петрова Л. С. Реконструкция вер­ти­кальной поясности восточной части Большого Кав­каза в апшеронском веке. / Палинология плейс­то­цена. Москва. 1972, с. 192-211.
  5. Климанов В.А. Реконструкция палео­тем­пе­ра­тур и палеоосадков на основе спорово-пыльцевых данных. В кн.: Методы реконструкции палеокли­ма­тов. М. Наука. 1985 с. 38-48.
  6. Сладков А.Н. Введение в спорово-пыльцевой анализ. М.: Наука, 1967. 267 с.
  7. Мамедов А.В., Работина Е.Н. Реконструкция некоторых элементов климата позднего плиоцена Азербайджана./ Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле. Баку. 1984, № 3, с. 15-22.
  8. Тагиева Е.Н. Эволюция растительности и кли­мата Азербайджана в кайнозое. Автореф. Докт.Дис. Баку. 2011 – 55 с.
  9.  Халилова У.Э. Палеоландшафты Азер­байджа­на в эоплейстоцене и раннем плейс­то­цене. Геогра­фия краеведение XXI века. Мат-лы I Всеросс. Научно-практич.конф. Тамбов. 2012. С. 42-45.

Məqaləni yüklə