Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANDA TƏTBİQ EDİLƏN GEODEZİK PROYEKSİYALARIN  DƏQİQLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

M.H.Qocamanov, Ə.İ.İsmayılov

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı ş., Z.Xəlilov küç. 23

[email protected]

 

 X ü l a s ə

Təcrübi olaraq Yerin fiziki səthində, yeraltı məkanda, hətta fəzada istənilən növ mühəndisi – təsərrüfat məsələsinin həlli üçün geodezik təminat tələb olu­nur. Müstəqillik  əldə etdikdən sonra ölkəmizin ərazisində çoxsaylı respublika əhəmiyyətli və transmilli kommunikasiya layihələri yerinə yetirilmiş və ye­ti­ril­məkdədir. Transmilli kommunikasiya layihələrinin geodezik təminatı mə­sə­lələri xüsusi yanaşma və həll üsullarının işlənib hazırlanmasını tələb edir. Ge­odezik təminatın ən vacib elementlərindən biri koordinat sistemləridir. Ko­ordinat sistemləri isə  geodezik proyeksiyalara əsasən seçilir. Ona görə də yeni həll üsullarının işlənib hazırlanmasından əvvəl hal-hazırda istehsalatda tətbiq ta­pan geodezik proyeksiyaların mövcud vəziyyətinın təhlil edilməsi vacib mə­sə­lələrdəndir. Təqdim edilən məqalədə Azərbaycanda tətbiq tapan geodezik proyeksiyaların də­qiqlik göstəriciləri qiymətləndirilmiş və optimal geodezik proyeksiyanın se­çilməsinə dair təkliflər verilmişdir.

 Açar sözlər: transmilli kommunikasiya, geodeziya təminatı, coğrafi mərkəz, kompozisiya, kartoqrafik təhriflər, geodezik proyeksiya

ƏDƏBİYYAT

  1. Qocamanov M.H. Geodeziya ölçmələrinin he­sab­lanması və tarazlaşdırılması. Bakı, 2014.- 286 səh.
  2. Qo­camanov M.H., Cəfərova D.B., Mustafayeva E.V. Azәrbaycanin cografi  mәrkәzi  haqqında/ Coğ­­rafiyanın bu günü və sabahı.Prof. M.A.Mü­seyibovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları. Bakı, 2007.- səh. 181-185.
  3. Бойко Е.Г. Высшая геодезия. Часть II. Сфе­роидическая геодезия: М.: Картгеоцентр-Гео­дезиздат, 2003. – 144 с.
  4. Бугаевский Л .М . Математическая кар­то­графия: М.: 1998.- 400 с.
  5. Годжаманов М.Г. Исследования по выбору оп­ти­мальной проекции/Материалы меж­ду­на­родной  научно-практической кон­фе­рен­ции: Таш­кент­ский институт мелиорации и ир­ригации. – Ташкент, 2011.- 3-8.
  6. Морозов В.П. Курс сфероидической ге­о­дезии. Изд.2, перераб. и доп. М., Недра, 1979. – 296 с.
  7. Огородова Л.В. Высшая геодезия. Часть III. Те­оретическая геодезия. Учебник для ву­зов.- М.: Ге­одезкартиздат, 2006.- 384 с.
  8. Пация А.М. Выбор проекции для тер­ри­то­рии субъ­екта Российской Федерации// Ге­одезия и кар­тография.-2008.-№7.-с.45-48.
  9. Пискунов М.Е., Крылов В.Н. Геодезия при стро­ительстве газовых, водопроводных и ка­на­ли­зационных сетей и сооружений.- М.: 1989.- 271 с.
  10. Подшивалов В.П. Композиционные гео­де­зи­чес­кие проекции // Ге­оде­зия и картография.-2000-№8.-с.39-43.

Məqaləni yüklə