Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANDA MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN BƏZİ XƏSTƏLİKLƏRƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ

R.M.Məmmədov1, M.S.Həsənov1, C.N.Əhmədova1 , U.R.Tağıyeva2

1 AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

2 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

[email protected]

 

X ü l a s ə

Dünyada baş verən iqlim dəyişmələrinin əsas təzahürlərindən biri iqlimin is­ti­ləşməsidir. Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda da son onilliklərdə iq­li­min istiləşməsi və yay aylarında güc­lü isti günlərin təkrarlanmasının və da­va­miyyətinin artması müşahidə edilir. 1961-1990-cı illərin yay ayları ərzində Ba­kıda havanın maksimal temperaturunun 35oC və daha çox olan günlərin sa­yı 86 gün, 1991-2015-ci illər dövründə 265 gün, Şəkidə müvafiq olaraq 67 və 163 gün qeyd edilmişdir. İq­lim dəyişmələrinin təsirlərinə məruz qalan sa­hə­lərdən biri də əhalinin sağlamlığıdır. Məqalədə müx­təlif iqlim tiplərində yer­ləşən Bakı və Şəki şəhərlərində yay aylarında güclü istilərin əhalinin sağ­lamlığına və ölkədə müşahidə olunan iqlimin istiləşməsinin yoluxucu xəs­tə­lik­lərdən ümumi kəs­kin bağırsaq infeksiyalarının artmasına göstərdiyi tə­sir­lər araşdırılmışdır.

Açar sözlər: iqlim dəyişmələri, güclü istilər, isti hava dalğaları, qan dövranı sistemi xəstəlikləri, yoluxucu xəstəliklər

ƏDƏBİYYAT

 1. 1.BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Kon­ven­siyasına Azərbaycanın Üçüncü Milli Məlumatı. Ba­kı, 2015, 100 s.
 2. 2.Əhmədova C.N. Şəki şəhərində ürək-damar xəs­tə­lik­ləri ağırlaşmalarının hava şəraitindən asılılığı haq­qın­da. Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı, 1997, s. 84-85.
 3. 3.Əhmədova C.N. Şəki-Zaqatala zonasında ürək- da­mar sistemi xəstəlikləri ilə əlaqədar ekometeoroloji şə­raitin öyrənilməsi. İnsanın həyat fəaliyyətinin təh­lü­kə­sizliyi problemləri və onun tədrisi üzrə mü­tə­xəs­sis­lərin ikinci respublika elmi-praktiki konfransının ma­­te­rial­ları. Bakı, 1999, s. 51-52.
 4. Əyyubov Ə.C. Şəkinin iqlimi. Elm, Bakı, 1988, 52 s.
 5. Əyyubov Ə.C., Musayev Z.F., Kərimov A.Ə., Ha­cı­yev G.Y., Mustafayeva B.T. Bakı və Abşeron ya­rı­ma­­dasının iqlimi və insan səhhəti. Bakı: Azərnəşr, 1997, 126 s.
 6. Qasımov M.S. Abşeron yarımadası əhalisinin rek­reasiya təminatı. Bakı, “Qismət”, 2007, 327 s., səh 87.
 7. Mahmudov R.N. Müasir iqlim dəyişmələri və təh­lü­kəli hidrometeoroloji hadisələr. Bakı, 2018, 231 s.
 8. Yoluxucu xəstəliklərin immunnoprofilaktikasına da­ir Tədbirlər Proqramı. Azərbaycan Respublikası Na­zirlər Kabinetinin 19 iyul 2006-cı il tarixli 19 №-li Qərarı.
 9. Ахмедова Дж.Н. Влияние периодов жары на здо­ровье населения Aбшеронского полуострова. Те­ра­певтический Вестник. №3 (43). Алматы, 2014, s.154-156.
 10. Ахмедова Дж.Н. Изменения климата и эпи­де­ми­о­логия инфекционных болезней в Азер­бай­джан­ской Республике. Центрально-Азиатский Ме­ди­цин­ский журнал имени Миррахимова. Том XXI, № 1. Бишкек, 2015, с. 91-96.
 11. Əhmədova C.N., Tağıyeva U.R. Влияние из­ме­не­ния климата на волны жары в Баку и на Абше­рон­ском полуострове. Azərbaycan Milli Elmlər Aka­­de­mi­yası, Xəbərlər, Yer Elmləri. Bakı, №1-2, 2016, səh. 69-72.
 12. Изменения климата и здоровье человека: уг­розы и ответные меры. Резюме. ВОЗ, ВМО, ЮНЕП, 2003. 41 стр.
 13. МГЭИК, 2014: Изменение климата, 2014 г.: Обобщающий доклад. Вклад Рабочих групп I, II и III в Пятый оценочный доклад Межпра­ви­тель­ственной группы экспертов по изменению кли­ма­та [основная группа авторов, Р.К.Пачаури и Л.А.Мейер (ред.)]. МГЭИК, Женева, Швейцария, 163 стр.
 14. Climate Сhange and Human Health: Risks and Responses /editors: A.J.McMichael et al. WHO. Ge­neva, 2003, 322 p.
 15. 15. Taghiyeva U.R., Hasanov M.S., Ahmadova J.N., Ah­madova Q.B., Mammadova A.F. Risk of Abnormally hot day for the Population of Baku and Assesment of efficiency of possible Adaptation actions. Journal of Cli­matology and Weather Forecasting, Research Article, Vol 6(0): 228 DOI: 10.4172/2332-2594.1000228, USA, 2018.

https://www.omicsonline.org/open-access/risks-of-abnormally-hot-days-for-the-population-of-baku-and-assessment-of-efficiency-of-possible-adaptation-actions-2332-2594-1000228-100035.html

 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin veb saytı

https://www.stat.gov.az/source/healthcare/

 

Məqaləni yüklə