Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANDA KİÇİK TARİXİ ŞƏHƏRLƏR VƏ KREATİV MƏDƏNİ TURİZM MƏHSULLARININ FORMALAŞMASI İMKANLARI (ŞUŞA ŞƏHƏRİ TİMSALINDA)

 

V.S.Dərgahov, S.A.Talıbov, Q.V.Məmmədov, İ.F.Nuriyeva

[email protected]

DOI: 10.59423/gnr.2023.70.85.013

Xü­la­sə. Mə­qa­lə­də mə­də­ni, tə­bii, et­no-mə­də­ni ir­sin bey­nəl­xalq tu­rizm məh­su­lu­na çev­ril­mə­si is­ti­qa­mət­lə­ri, tu­rizm ba­za­rın­da ki­çik ta­ri­xi şə­hər­lə­rin ro­lu, mə­də­niy­yət və krea­tiv­lik ana­la­yış­la­rı, qlo­bal tu­rizm­də in­ki­şaf ten­den­si­ya­sı araş­dı­rı­lır. Mə­də­ni ir­sin tu­rizm məh­su­lu­na çev­ril­mə­sin­də möv­cud ya­naş­ma­lar və ədə­biy­ya­tın təh­li­li gös­tə­rir ki, qlo­bal tu­rizm­də ye­ni ya­naş­ma­la­rın ol­ma­sı, mə­də­niy­yət­lə­rin ye­ni for­ma­da təq­di­ma­tı bu sa­hə­də da­vım­lı­lı­ğın tə­min olun­ma­sı­na xid­mət edir. Mə­qa­lə­də krea­tiv mə­də­niy­yə­tin tu­rizm məh­su­lu­na çev­ril­mə­si im­kan­la­rı, ya­ra­dı­cı­lıq və sə­nət­kar­lı­ğın ye­ni for­ma­da təq­dim olun­ma­sı­nın üs­tün­lük­lə­ri gös­tə­ril­miş­dir. Şu­şa şə­hə­ri­nin ki­çik ta­ri­xi şə­hər kon­sep­tin­də təq­dim olun­ma­sı, ye­ni tu­rizm dəh­liz­lə­ri­nə sa­lın­ma­sı, bey­nəl­xalq tu­rist axın­la­rı­nın dəs­tək­lən­mə­si, krea­tiv sə­na­yesn­min in­ki­şa­fı üçün sə­nət­kar­lıq mər­kəz­lə­ri, ha­di­sə tu­riz­mi və küt­lə­vi təd­bir­lə­rin tu­rizm məh­su­lu­na çev­ril­mə­si­nin tu­riz­min pers­pek­tiv in­ki­şa­fı­na tə­kan ver­mə­si qeyd olun­muş­dur.

Açar sözlər: Şuşa şəhəri, mədəni irs, etno-mədəni irs, eko-mədəni irs, mədəni turizm, kreativ sənaye, tu­rizm dəhlizləri

ƏDƏBİYYAT

 1. Andrés Artal-Tur, Marina Villena-Navarro, Luisa Alamá-Sabater. The relationship between cultural tourist behaviour and destination sustainability// Journal of Destination Marketing & Management, forthcoming. Pp. 111-123. http://dx.doi.org/10.1017/j.jdmm.2017.03.004
 2. Akash Rawat, Amar Prakash Dabra, Satish Joshi, Sumit Pratap, Naveen Uniyal Current research and trends in cultural tourism: a Revıew// International Journal of Mechanical Engineering. Vol. 7, 2022, pp. 328-334.
 3. Booyens I. and Rogerson C. M. “Creative Tourism in Cape Town: An Innovation Perspective,” Urban Forum, Bol. 26, No. 4, pp. 405–424, 2015.
 4. Dargahov V.S, Talibov S.А, Mammadov G.V. Possibilities of applying international experience in the assessment and registration of cultural heritage resources in Azerbaijan (in the example of the Small Caucasus Natural Region). “News of Baku University”. Natural sciences series, No. 4, Baku-2021, p. 93-101.
 5. Dargahov V.S., Talibov S.A., Mammadov G.V. Perspectives of formation of eco-cultural destinations in the Small Caucasus natural region (in the example of Tug, Azikh village and Miskinli area of Gadabay district). “Proceedings” of Baku State University, 2022, pp. 92-108.
 6. Mustafayev E., Karimov E. Cultural heritage and cultural tourism in Azerbaijan: resources, products, experiences. Baku, 2022, 112 p.
 7. Ismayilov F. Damage to historical and cultural monuments in the occupied territories of Azerbaijan, Baku 2016, 174 p.
 8. Greg Richards, Andries van der Ark Dimensions of cultural consumption among tourists: Multiple correspondence analysis // Tourism Management 37, 2013, pp. 71-76.
 9. Sadigov M., Khalislamov T. Problems and possibilities of tourism development in liberated ter­ritories of Azerbaijan // Proceedings of the international conference Sectoral Assessment of the Economic Po­tential of Karabakh and Eastern Zangezur. Baku, 2022, c. 336-360
 10. UNWTO. (2022). World tourism organization annual report 2021. Madrid: United Nations World To­urism Organization.
 11. Order of the President of the Republic of Azer­baijan on approval of “Azerbaijan 2030: National Pri­orities for Socio-Economic Development”, 02 February 2021, https://president.az/en/articles/view/50474
 12. The Center for Analysis of Economic Reforms and Communication of the Azerbaijan Republic. “New Karabakh Letter: Post-conflict construction in Karabakh and Eastern Zangezur economic regions”. Baku, 2022, “AzPrint” publishing house, 208 p.
 13. https://www.unesco.az/en , Cooperation of the Republic of Azerbaijan on UNESCO.

 

Çapa qəbul olunub: 18 may 2023

Məqaləni yüklə

 

Dərgahov V.S., Talıbov S.A., Məmmədov Q.V., Nuriyeva İ.F. Azərbaycanda kiçik tarixi şəhərlər və kreativ mədəni turizm məhsullarının formalaşması imkanları (Şuşa şəhəri timsalında). Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (19), 2023, səh. 93-100.