Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANDA HİDROLOJİ TƏDQİQATLARIN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

R.M.Məmmədov1, F.Ə.İmanov2

1AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

2“Azərsu”ASC, “Sukanal” Elmi-Tədidqiqat və Layihə İnstitutu

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalədə Azərbaycanın su resursları, onların istifadə və idarə olunması, həm­çinin antropogen faktorların təsiri altında azalması haqqında qısa mə­lu­mat verilir. Su ehtiyatlarının öyrənilməsinin ən vacib vəzifələrindən biri kimi, ölkəmizdə hidrologiyanın müxtəlif sahələrinin inkişaf səviyyəsinin təhlilinə xüsusi diqqət yetirilir. Hazırda Azərbaycanda hidrologiyanın yalnız bir neçə sahəsinin inkişaf etdiyi qeyd edilir. Bütün bu məsələlərin səbəbləri araş­dı­rı­la­raq, hidrologiyanın mühüm fundamental sahələrinin inkişafı, habelə bu is­ti­qamətdə ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə bağlı təkliflər verilir. Məlum ol­muşdur ki, Azərbaycanda su ehtiyatları təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri və iqlim dəyişmələri şəraitində mütəmadi olaraq azalır. Digər tərəfdən onların key­fiy­yət göstəriciləri mövcud ekoloji normalara uyğun gəlmir. Bu məqsədlə, su ehtiyatları və ondan istifadəni həyata keçirən elmi təşkilatlar və icra orqanları arasında inteqrasiyaya nail olmaq vacibdir.

Açar sözlər: Hidrologiya, su resursları, suyun keyfiyyəti, antropogen faktorlar, iqlim dəyişikliyi, su resurslarının idarəolunması, hidroloji problemlər

ƏDƏBİYYAT

 1.Əhmədzadə Ə.C., Həşimov A.C. Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin kadastrı. Bakı, Azərnəşr, 2006. – 272s.

2.Əliyev F.Ş. Azərbaycan Respublikasının yeraltı su­ları ehtiyatlarından istifadə və geoekoloji problemləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2000. – 326 s.

3.Imanov F.Ə., Ələkbərov A.B. Azərbaycanın su eh­tiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. Bakı: Mütərcim, 2017. -352 s.

4.İmanov F.Ə. Hidrologiya: qısa inkişaf tarixi, na­i­liy­yətlər və müasir problemlər // Azərbaycan Coğrafiya Cə­miyyətinin əsərləri, XVII cild. Bakı, 2012, s. 318-325.

5.Mahmudov  R.N. Müasir iqlim dəyişmələri və təh­lü­kəli hidrometeoroloji hadisələr. Bakı, NAA. 2018. – 232s.

6.Metyuz M., Əlsəid Ə., İmanov F. Azərbaycanın su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi üzrə milli fə­a­liy­yət planının məqsəd və vəzifələri //Su təsərrüfatı, mü­həndis kommunikasiya sistemlərinin müasir prob­lem­lə­ri və ekologiya. Beynəlxalq elmi praktiki konfransın ma­terialları, Bakı, 2014, s. 230-234.

7.Авакян А.Б. Водохранилища – новые геогра­фи­ческие объекты XX века // Гидрология и рус­ло­вые процессы. Труды Академии водохозяйственных наук. Вып. 5. 1998. – с.6-15.

8.Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. Сов­ре­мен­ные проблемы гидрологии. Москва, Изд. Центр Ака­демия. 2008-319 с.

9.Ганс Селье. От мечты к открытию: как стать ученым. М. 1987.

10.Иманов, Ф.А. Минимальный сток рек Кавказа // Баку. Изд-во Нафта–Пресс, 2000. 298с.

11.Иманов Ф.А. Водные ресурсы и их исполь­зо­ва­ние в трансграничном бассейне р. Куры. – Санкт-Пе­тербург: Свое издательство, 2016. – 164 с.

12.Кашкай Р.М. Водный баланс Большого Кав­ка­за в пределах Азербайджанской ССР.// Баку: Элм, 1973. 110 с.

13.Коваленко В.В., Викторова Н.В., Гайдукова Е.В. Моделирование гидрологических процессов. СПб: Изд-во РГГМУ. 2006-559 с.

14.Львович М.И. Вода и жизнь : (Водные ре­сур­сы, их преобразование и охрана). М.: Мысль, 1986.- 254с.

15.Лурье П.М. Гидрологическая роль гляци­аль­но – нивальной зоны Большого Кавказа // Труды VI Все­российский гидрологический съезд: тезисы док­ладов. М. Росгидромет, 2006.С.263–266.

16.Лурье П.М., Панов В.Д.Современное оле­де­не­ние Большого Кавказа и его эволюция в ХХ сто­летии. // Труды VI Всероссийский. гидрологический съезд: тезисы докладов. – М.: Росгидромет, 2006.  С.267–271.

17.Махмудов Р.Н. Региональные  климатич­ес­кие  изменения  и  речной сток в  Азер-байджане // Ме­те­о­рология и гидрология,  №9, сентябрь, 2016.  С.63 -69.

18.Мамедов Р.М., Сафаров С.Г.и Сафаров Э.С. Сов­ременные изменения режима атмосферных осад­ков на территории Азербайджана // География и природные ресурсы. -Новосибирск. -2009. -№ 4. -C.56-62. с.

19.Нежиховский Р.А. Теория познания и методы гидрологии, СПб. 1993.

20.Халилов Ш.Б. Водохранилища Азербай­джа­на и их экологические проблемы. Баку. Издательство Бакинского Университета. 2003.-310с.

21.Рустамов С.Г. Кашкай Р.М.. Водные ресурсы Азербайджанской ССР // Баку: Элм, 1989.184 с.

22.Рустамов С.Г. Кашкай Р.М. Водный баланс Азербайджанской ССР//Баку: Элм, 1978. 110 с.

23.Рустамов С.Г. Джафаров Б.С., Гаджибеков Н.Г.Водный баланс бассейнов рек Малого Кавказа //Баку: Элм, 1969.209с.

24.Фатуллаев Г.Ю. Современные изменения вод­ных ресурсов и водного режима рек Южного Кав­каза // Г.Ю. Фатуллаев.- Баку: изд-во БГУ, 2002. 167 с.

25.Cancun Declaration: A Call for Action to Bridge Science and Water Policy-Making for Sustainable De­ve­lopment. IWRA, XVI World Water Congress. Can­cun, Mexico, 2nd June, 2017).

  1. Mamedov R.M., Hadiyev Y.İ. and Kulizade L.K.// Impact climate anomalies on the level of the Cas­pian Sea // The Second International Symposium On “Cli­mate and Water”. Espoo. Finland. p. 972-980.

27.Huseynov G., Imanov F., Ismayilov R. Water Prob­lems of the Sustainable Development of Azerbaijan and the ways of Solution: Case Study from Azersu OJSC // Transforming our World: The role of Science to fos­ter the integration and the implementation of the Sustainable Development Goals. Proceedings of In­ter­na­tional Scientific Conference on Sustainable De­velop­ment Goals. 24-25 November 2017, Baku, Azerbaijan. Pp.41-47.

28.James C.I. Dooge (1999). The emergence of Sci­en­tific Hydrology in the Twentieth Century, Advances in Water Science, Core Journal of China.

 

Çapa qəbul olunub 27 yanvar 2020

Məqaləni yüklə