Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QLOBAL SOSİAL-İQTİSADİ-SİYASİ DƏYİŞMƏLƏRƏ UYĞUNLAŞMASININ BƏZİ İQTİSADİ-COĞRAFİ MƏSƏLƏLƏRİ

N.H.Əyyubov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Az 1143, Bakı, H.Cavid prosp., 115

Xülasə. Məqalədə qloballaşma şəraitində Azərbaycan əhalisinin və təsərrüfat sisteminin sosial-iqtisadi dəyişmələrə səmərəli uyğunlaşması məsələləri təhlil edilir. Qlobal sosial-iqtisadi-siyasi dəyişmələrə ölkənin çevik səmərəli adaptasiyasının bəzi məsələləri, xüsusən bu prosesdə əhalinin milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, balanslı demoqrafik inkişaf, nisbətən tarazlaşdırılmış regional sosial-iqtisadi və məskunlaşma siyasəti aparılması zəruriliyi izah olunur, əsaslandırılır.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakı-2013. 804 səh.
  2. Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakı-2016. 824 səh.
  3. Azərbaycanın əhalisi. Bakı-2014. 134səh.
  4. Əfəndiyev V.Ə. Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri. Bakı- 2002. 397 səh.
  5. Əyyubov N.H. Azərbaycanda əhali məskunlaşma­sının iqtisadi-coğrafi problemləri. Bakı-2008. AMEA-nın “Xəbərlər”i, Yer elmləri 1, səh.144-150.
  6. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azər­baycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğra­fiyası. Bakı-2010. 416 səh.
  7. Логвин М.М. Демографическая сущность теории «Золотого» миллиарда. Сборник: География, история и геоэкология на службе науки и инно­вационного образования. Том 1, Красноярск – 2011, стр.126-129.

Məqaləni yüklə