Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ VƏ ONUN PERSPEKTİV İSTİQAMƏTLƏRİ

Z.T.İmrani

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

Xülasə. Son illər Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin nəticəsi kimi həm daxili mənbələr hesabına, həm də xarici donorlar vasitəsilə ölkə iqtisadiyyatına yatırılmış investisiyaların həcmində artım müşahidə edilmişdir. Lakin bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu artımı təmin edəcək səmərəli idarəetmə strategiyasının yaradılması və investisiyaların daha perspektivli təsərrüfat sahələrinə yönəldilməsi üçün kompleks şəkildə tədbirlər planının hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır. Məhz bu baxımdan məqalədə Azərbaycan Respublikasının investisiya siyasəti və onun perspektiv istiqamətləri öyrənilmiş, elmi cəhətdən əsaslandırılmış tövsiyə xarakterli nəticələr verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Allahverdiyev H.B., Məmmədov Z.T. İnves­tisiya proseslərinin tənzimlənməsi. Bakı; 2003, 71 s.
  2. Azərbaycanın regionları, 2013. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı; 9 №-li kiçik müəssisə, 2013. 780 s.
  3. Bağırov D., Həsənli M. Maliyyə. Bakı; İq­ti­sad Universiteti, 2011. 384 s.
  4. Bayramov C.F. İqtisadi artım göstəri­ci­lə­rinin optimallaşdırılması (ümumi daxili məhsul və in­vestisiya timsalında). Avtoreferat. Bakı; 2007. 27 s.
  5. Bölek U.E. Аzərbаycаn və Türkiyə arasında in­vestisiya əməkdаşlığının inkişаfı problemləri. Av­to­referat. Bakı; 2014. 32 s.
  6. Hacızadə E.M., Abdullayev Z.S. Neft təsər­rüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası. Bakı; Elm, 2003, 512 s.
  7. İmrani Z.T. Azərbaycan Respublikasının in­ves­tisiya mühitinin təhlili. Azərbaycan Coğrafiya Cə­miyyətinin əsərləri, XIV cild. Bakı; 2009. s. 151-155.

Məqaləni yüklə