Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ YAZILMIŞ İLK COĞRAFİYA KİTABLARI: DƏRSLİKLƏRİN MƏZMUNUNUN TƏHLİLİ

M.İ.Verdiyeva

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Bakı ş., Ü.Hacıbəyov küç., 68

[email protected]

Xülasə. Azərbaycanda ana dilində nəşr edilmiş ilk coğrafiya kitabları və dərslikləri haqqında məlumat əldə etmək məqsədi ilə tədqiqatlar aparılmışdır. Tədqiqat 1900-1926-cı illəri əhatə etmişdir. Arxiv araşdırmaları nəticəsində o dövrdə nəşr edilmiş kitablar əldə edilərək surəti götürülmüşdür. Kitabın hər biri diqqətlə oxunaraq təhlil edilmişdir. İstifadə edilməsi və məzmun etibarı ilə coğrafiya kitabları dörd qrupa bölünmüşdür. Azərbaycan dilində çap edilmiş coğrafiya kitabları və dərsliklərinin Q.R.Mirzəzadədən əvvəl, onun dövründə və sonralar da yazılması qeyd edilmişdir. Nümunələr əsasında bəzilərinin məz­mu­nu haqqında qısa təhlil verilmişdir. Əvvəllərdə yazılmış coğrafiya kitab­la­rının tədqiqatdan kənarda qalmasının əsas səbəbi kimi ərəb və köhnə latın qra­fikası ilə yazılması göstərilmişdir. Əvvəllər Azərbaycanca yazılmış coğrafiya kitablarında illüstrativ materiallar verilməmişdir. Yalnız ilk dəfə olaraq Q.R.Mirzəzadənin “Qafqazın coğrafiyası” kitabında rast gəlindiyi qeyd edil­mişdir. Məqalənin sonunda tədqiqatın nəticələri konkret olaraq göstərilmişdir.

Açar sözlər: ilk coğrafiya dərsliyi, dərslik siyasəti, dərsliyin məzmunu, Q.R.Mirzəzadə, illüstrativ materiallar, dərsliyin strukturu

ƏDƏBİYYAT

 1. Coğrafiya. Kazan, Elektro-Tipoqrafiya-“Mil­lət”, 1914, 32 s.
 2. Həsən N., Tərcümə töhfə nəsuhiyyə, I cild, Bakı, “Birinci şirkət mətbəəsi”, 1904, 372 s.
 3. Həsən N., Coğrafiyayi-töhfeyi nəsuhiyyənin tər­cüməsi, II cild, Bakı, “Buxariyyə”, 1904, 218 s.
 4. Mirzəzadə Q.R., Qafqazın coğrafiyası, Bakı, Oru­cov qardaşları nəşriyyatı, 1910, 118 səh.
 5. Mirzəzadə Q.R., Coğrafiya, birinci dərəcənin 4-cü sinfinə məxsusdur, I qisim, Bakı, Azərnəşr, 1920, 190s.
 6. Məlikzadə-Zərdabi H.B., Torpaq, su, hava, Bakı, “Kaspiy”, 1912, 75 s.
 7. Rəfiqi M., Coğrafiyyayi-riyazi, yaxud aləmi-şəms, Kazan, “Bəradəran Kərimovlar”, 1912, 60 s.
 8. Səfvət A., Tarixi-cahan, yaxud dünya nə olmuş, nə olacaq, Gəncə, 1908, 80s.
 9. Şəmsəddin S., Qamusül-aləm. Tarix və coğrafiya lüğəti, 6 cilddə, İstanbul, Mehran nəşriyyatı, 1989-1898 illər.
 10. “Ümumi təhsil sistemində dərsik siyasəti” Qa­nu­nu, Bakı, 23 yanvar 2006-cı il.
 11. Yüzbaşov R., Məşhur coğrafiyaşünas Qafur Rə­şad Mirzəzadə, Bakı, 1968, 31 s.
 12. “Ziya” qəzeti, Bakı, 27 dekabr 1879, № 4, səh. 8.

 

Çapa qəbul olunub: 27 yanvar 2020

Məqaləni yüklə