Coğrafiya və təbii resurslar

QARABAĞIN COĞRAFİ TƏDQİQİ TARİXİNDƏN

T.H.İsmayılova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. AZ 1143, […]

XƏZƏR DƏNİZİNİN SƏVİYYƏ TƏRƏDDÜDÜNÜN BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACI DÜZƏNLİKLƏRİNİN SAHİL ZONALARINDA YARATDIĞI EKOLOJİ PROBLEMLƏR

E.S.Sultanov Fövqəladə Hallar Nazirliyi Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi,  AZ 1000, Rəsul Rza […]

MEŞƏ YANĞINLARININ TƏBİİ FORMALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ə.A.Əliyev Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. AZ 1143, […]

XƏZƏR DƏNİZİNİN SƏVİYYƏ DƏYİŞMƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN SAHİL ZONASININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

Əliyev Ə.S., Əhmədov H.İ.,  Zeynalov İ.M., Süleymanlı D.H. [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2024.83.40.012 Xü­la­sə. […]

MİL-MUĞAN İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND MƏSKUNLAŞMASI VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

E.A.Bayramov Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,  akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. AZ […]

ŞAHDAĞ MİLLİ PARKININ BUFER ZONASINDA SOSİAL-İQTISADİ VƏZİYYƏTİN TƏHLİLİ: QUBA RAYONUNUN TİMSALINDA

E.A.Cəbrayılov Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. AZ 1143, […]

GƏNCƏ-DAŞKƏSƏN İQTİSADİ RAYONUNUN KƏNDLƏRİ VƏ KƏND ƏHALİSİNİN MƏSKUNLAŞMASI

H.M.Tahirova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. AZ 1143, […]

DAŞKƏSƏN RAYONUNDA SƏNAYENİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

F.R.Bağırova Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə ş., AZ2000, H.Ə.Əliyev pr. 429, [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2024.10.46.008 […]

LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNDA BİTKİÇİLİYİN İNKİŞAFİNA TƏSİR GÖSTƏRƏN TƏBİİ VƏ İQTİSADİ AMİLLƏRİN ROLU

İ.İ.Ələskərzadə Lənkəran Dövlət Universiteti, Lənkəran, Azərbaycan. AZ 4200 [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2024.80.73.007 X […]

AZƏRBAYCANDA SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN İNKİŞAFINA TƏBİİ VƏ ANTROPOGEN AMİLLƏRİN TƏSİRİNİN TƏHLİLİ (Muğan düzünün timsalında)

А.А. Lukaşov, S.Ə. Tarixazər [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2024.90.48.001 Xülasə. Tə­bii kom­po­nent­lə­rin bir-bi­ri ilə […]