Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN-TÜRK MƏNŞƏLİ TOPONİMLƏRİN ŞƏRQİ AVROPA VƏ SİBİR ƏRAZİLƏRİNDƏ PARALELLƏRİ HAQQINDA

V.N.Bəndəliyev ETSN yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti Dəniz Mərkəzi Bakı Bulvarı HM [email protected] […]

BAKI–SİYƏZƏN AVTOMAGİSTRALINDA AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İNSAN SAĞLAMLIĞINA TƏSİR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ə.A.Əliyev AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115 […]

AZƏRBAYCANDA KİÇİK TARİXİ ŞƏHƏRLƏR VƏ KREATİV MƏDƏNİ TURİZM MƏHSULLARININ FORMALAŞMASI İMKANLARI (ŞUŞA ŞƏHƏRİ TİMSALINDA)

  V.S.Dərgahov, S.A.Talıbov, Q.V.Məmmədov, İ.F.Nuriyeva [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2023.70.85.013 Xü­la­sə. Mə­qa­lə­də mə­də­ni, tə­bii, […]

BAKI ŞƏHƏRİ ƏHALİSİNİN MƏŞĞULLUQ STRUKTURU: DİNAMİKASI VƏ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ

Z.A.Mirzəyeva Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNUN KƏND TƏSƏRRÜFATININ ƏRAZİ TƏŞKİLİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

  N.Ə.Paşayev, H.Ə.Yunuszadə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

BÖYÜK QAFQAZ VİLAYƏTİ ƏHALİSİNİN YAŞAYIŞ KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASINDA MƏŞĞULLUQ PROBLEMİNİN HƏLLİ

  Z.N.Eminov, T.M.Hüseynova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

GƏNCƏ FİZİKİ-COĞRAFİ RAYONUNUN BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN DİNAMİKASININ NDVI ƏSASINDA TƏHLİLİ

  T.V.Qasımova Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1148, Bakı ş., Akad. Z.Xəlilov küç. 33 […]

MUĞAN DÜZÜNDƏ AQROLANDŞAFTLARIN FORMALAŞMASI VƏ STRUKTUR FUNKSİONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  L.M.Məhərrəmli  Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ MƏNİMSƏNİLMƏSİNDƏ İQLİM AMİLLƏRİNİN ROLU

  G.N.Hacıyeva   Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI ƏRAZİSİNDƏ YAYILAN SÜXUR, TORPAQ, LİL VƏ BİTKİLƏRİN BİOGEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR

H.L.Mustafabəyli AMEA, Şəki Regional Elmi Mərkəzi, AZ 5500, Şəki ş. L. Abdullayev k. […]