Coğrafiya və təbii resurslar

ARAZ ÇAYININ İLLİK AXIMININ TƏBİİ VƏ ANTROPOGEN TRANSFORMASİYASI

F.Ə.İmanov

Bakı Dövlət Universiteti

Akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23, AZ1148

Xülasə. Məqalədə Araz çayının şərti-təbii və müşahidə olunmuş illik axımının mənbədən mənsəbə kimi dəyişməsi təhlil edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Araz çayının qapayıcı məntəqəsində (Saatlı­da) bütün müşahidə dövrü ərzində  illik axım 128 m3/s və ya 44%, 1991-2010-cu illərdə isə 34.5% azalmışdır.

ƏDƏBİYYAT

ƏHMƏDZADƏ Ə.C. Heydər Əliyev və Azər­baycanın su təsərrüfatı. Bakı, Azərnəşr, 2003.- 216 s.

RÜSTƏMOV S.H. Azərbaycan SSR-nin çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri. Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1960. – 196 s.

Водные ресурсы Закавказья (Под ред. Г.Г.Сва­нидзе и В.Ш.Цомая) Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 264 с.

ФАТУЛЛАЕВ Г.Ю. Современные изменения водных ресурсов и водного режима рек Южного Кавказа (в пределах Каспийского бассейна). Баку, 2002. – 167 с.

РУСТАМОВ С.Г., КAШКАЙ Р.М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР. Баку. Элм, 1989. – 184 с.

ШИКЛОМАНОВ И.А., ФАТУЛЛАЕВ, Г.Ю. Антропогенные изменения стока реки Куры. –Ме­тео­рология и гидрология, №8, 1983. – с.71–78.

ÖZIŞ Ü., ÖZDEMIR Y. Turkeys Transbo­un­dary watercourses and the Euphrates-Tigris Basin.// Transboundary Waters and Turkey.Istambul. 2009.-pp.21-57.

D.S.İ.,1995: Haritali istatistik bülteni. Ankara, DSİ Genel Müdürlüğü, n.991-vııı-177, 513s.

UNDP/GEF. 2013. Обновленный  TDA для бас­­сейна Кура–Араз.

UNDP/GEF. 2006. Исходный TDA для бас­сейна Кура–Араз. Иран.

Yıldız Mehmet, Özkaya Mustafa, Gürbüt Atilla, Uçar İsmail. TurkeySurfase Water Patential and its change in time. // International Congress. River Basin Management. Volume I., Antalya-Turkey, 2007.-pp.127-138.

 

Məqaləni yüklə