Coğrafiya və təbii resurslar

ARAN İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ   İNKİŞAFININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

V.E.Tağıyeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AZ 1000, Bakı ş., Üzeyir Hacıbəyli küç. 68

Xülasə. Məqalədə Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafına  təsir edən təbii-iqtisadi amillər şərh edilmiş, təbii resurs potensialı, bunun nəticəsində kənd təsərrüfatı və onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafında əldə olunan nailiyyətlər, eyni zamanda, sənayenin inkişafında kənd təsərrüfatının oyna­dığı rol təhlil olunmuşdur. Kənd təsərrüfatının aparıcı sahələri olan əkinçilik və heyvandarlıq təhlil olunur. Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında tətbiq olunan texnologiyalar həm sənayenin, həm də kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər), Bakı, 2007, 204 s.
  2. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası, III cild, Regional coğrafiya, 2015, 328 s.
  3. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası, II cild, Fiziki coğrafiya, Bakı, 2015, 400 s.
  4. Azerbaycan Respublikasının konstruktiv coğra­fiyası, III hissə, Bakı, 2000, 256 s.
  5. Azərbaycanın regionları, ARDSK, Bakı, 2017, 806 s.
  6. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, ARDSK, Bakı, 2017, 608 s.
  7. İmrani Z.T., Zeynalova K.Z., Azərbaycnda təsər­rüfatın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri, Bakı, 2014, 232 s.
  8. Müseyibov M. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası, Bakı, 2002, 466 s.
  9. Nadirov A.A., Məmmədov Q.Ş., Məmmədov R.M., Əfəndiyev.V.Ə, Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğ­rafiyası, Bakı, 2010, 470 s.
  10. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.H., Azər­baycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası, Bakı, 2010, 416 s.

Məqaləni yüklə