Coğrafiya və təbii resurslar

ARAN İQTİSADİ-COĞRAFİ  RAYONUNDA  ŞƏHƏR MƏSKUNLAŞMASI VƏ ŞƏHƏRLƏRDƏ DEMOQRAFİK İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ

E.S. Bədəlov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr.,115

[email protected]

Açar sözlər: şəhər məskunlaşması, urbanizasiya, demoqrafik proses, təbii artım, doğum, ölüm, nikah, boşanma.

X ü l a s ə

Məqalədə Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər məskunlaşmasının forma­laş­ması və inkişafı inzibati rayonlar üzrə urbanizasiya sə­viy­yə­si­nin dinamikası təh­lil edilmişdir. Regionda 1999-2017-ci illər ərzində şə­hər əhalisinin ar­tı­mı­nın 81,5%-i təbii artımın və qalan hissəsi kənd­lə­rə qəsəbə statusu verilməsi ilə baş vermişdir. Regionun şəhər mən­tə­qələrində demoqrafik proseslərin tədqiqi gös­tərir ki, son illər əhali ara­sında təbii artım, doğum və nikahların di­na­mi­ka­sın­da azalma, ölüm, kör­pə  ölümü və boşanma proseslərində artım müşahidə edil­mişdir. Do­ğulan uşaqların umumi sayında rəsmi qeydə alınmamış nikah­dan do­ğulan uşaqların xüsusi çəkisinin artımı baş vermişdir. Bəzi demoqrafik gös­təricilərin nisbi əmsalı ölkə üzrə səviyyədən yüksək doğum və nikah, ölüm və körpə ölümü, aşağı səviyyə təbii artım və boşanmalar üzrə müşahidə olun­muşdur. Regionda şəhərlərin demoqrafik inkişaf problemləri və onların həlli is­tiqamətləri üzrə təkliflər və tövsiyələr verilir.

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri. Bakı-2014, DSK, 560 s.
 2. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri. Bakı-2018, DSK, 492 s.
 3. Azərbaycanın əhalisi. Bakı-2017, DSK. 135 s.
 4. Azərbaycanın Regionlari. Bakı-2018, DSK, 492 s. 793 s.
 5. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild, Avropa, Bakı-2013, 501 s.
 6. Bədəlov E. Azərbaycanın regionlarinda şəhər mən­təqələrinin demoqrafik inkişafinin əsas meyilləri /ACC Cöğrafiya və Təbii Resurslar, 2017, № 2, s. 34-39
 7. Bədəlov E.S. Azərbaycanda şəhər əhalisinin təbii artiminin regional problemləri / “Əmək, Məşğulluq və So­sial Müdafiənin Aktual Məsələləri” mövzusunda bey­nəlxalq elmi-praktik konfrans materialları, Bakı, okt­yabr, 2017, s. 214-217
 8. Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı-2005, Çı­raq. 560 s.
 9. Əfəndiyev V.Ə., Dəmirqayayev Ş. Azərbaycan Res­publikası şəhərlərinin inkişafının coğrafi məsələləri. Bakı-1995,
 10. Əfəndiyev V.Ə. Müasir mərhələdə Azər­bay­ca­nın şəhər əhalisinin sayının dinamikası. “Coğrafiya və tə­bii resurslar”, № 1. 2015, səh. 74-78.
 11. Əfəndiyev V.Ə, Qasımova F.E. Azərbaycanda qəsəbə. Bakı, E.M.K. 2013, 219 s.
 12. Hacızadə Ə.M. Azərbaycan SSR-in əhalisi və onun məskunlaşması. Bakı-1965, Azərnəşr, 115 s.
 13. Mehrəliyev E.Q., Əyyubov N.H., Sadiqov M.O., Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri. Bakı-Elm. 1988. 192 s.
 14. Məmmədov R.M., Eminov Z.N., Əyyubov N.H. Əhali coğrafiyasının reallıqları: inkişaf dinamikası, məs­kunlaşma, resurslar və perspektivlər. Müstəqillik yol­larında. Bakı-2016, Şərq-Qərb, 628 s. (s. 382-489).
 15. Muradov Ş. İnsan potensialı. Bakı-2004, Elm, 660 s.
 16. Надыров А.А. Вопросы экономического раз­вития городов Азербайджана. Баку: Элм. 1966, 167 с.

Məqaləni yüklə