Coğrafiya və təbii resurslar

AQROLANDŞAFTLARIN MÜASİR GEOKİMYƏVİ TRANSFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ  (Türyancay hövzəsinin timsalinda)

Q.İ.Rüstəmov, A.N.İsayev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Tədqiqat ərazisindən götürülmüş landşaft komponentləri nümunələrinin tərkibində aşkar edilmiş makrobirləşmələr və mikroelementlərin konsentrasiya və miqrasiya qanunauyğunluqları əsasında Türyançay hövzəsindəki aqrolandşaftların müasir transformasiya xüsusiyyətləri araşdırılmış, ilk dəfə olaraq ərazi üçün 1:250 000 miqyasında “Türyançay hövzəsi aqrolandşaftlarının geokimyəvi landşaft xəritəsi” tərtib edilmişdir.

 

ƏDƏBİYYAT

1.Budaqov B.Ə., Qəribov Y.Ə. Təbii land­şaft­la­rın antropogenləşməsinin əsas istiqamətləri. Azər­bay­can Res. konstruktiv coğrafiyası. Bakı, ”Elm”, 2000, s. 129-165.

2.Əlizadə E.K., Rüstəmov Q.İ.,  Kərimova E.C. Abşeron yarımadasının müasir landşaftlarının eko­geo­kimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, 2015, 245 s.

3.Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y., Məmmədova S.Z. ”Aqroekologiya” Bakı- “Elm”-2010, 551 s.

4.Süleymanov M.Ə., Əliyeva İ.S. Landşaftşü­nas­lı­ğın əsasları, Bakı-2008, 400 s.

5.Будагов Б.А. Современные естественные ланд­шафты Азербайджанской ССР. Баку, Изд. “Элм”, 1988, 136 s.

6.Перельман  А. И. Очерки геохимии ландшафта,  Москва, 1955, 390 s.

7.Перельман А.И. Геохимия. Москва, 1989, 511 s.

8.Şəkuri B.Q. Kiçik Qafqaz torpaqlarının biogeo­kimyəvi xassələri. Bakı, “Azərnəşr”, 1986, 72 s.

 

Məqaləni yüklə