Coğrafiya və təbii resurslar

AĞIR METALLARIN MÜXTƏLİF MƏNŞƏLİ SÜXUR VƏ TORPAQLARDA YAYILMA QANUNAUYĞUNLUQLARI (QURĞUŞUNUN (PB) TİMSALINDA)

A.P.Məmmədov, H.H.Əsgərova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AZ 1000, Bakı ş., Ü.Hacıbəyov 34

Xülasə. Məqalədə Tərtərçay hövzəsinin müxtəlif süxur və torpaqlarında qurğuşunun klarka nisbətən miqdarının yüksək olması aşkar olunmuş və onun səbəb və nəticələri araşdırılmışdır.

 

ƏDƏBIYYAT

 1. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Monoqrafiya. I cild, 12-ci fəsil, 12.8. Landşaftların geo­kimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, 2014.
 2. Əlizadə E.K., Rüstəmov Q.İ. Abşeron yarımada­sının müasir landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyət­ləri. Bakı, 2015.
 3. Məmmədov A.P, Tərtərçay hövzəsi landşaftların­da ağır metalların yayılma qanunuyğunluqları. Bakı, “Elm”, 2007.
 4. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y., Məmmədov S.Z. Aqroekologiya. Bakı, “Elm”, 2010.
 5. Mikayılov A.A və b. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı landşaft komplekslərinin ekogeokimyəvi xüsu­siyyətləri. BDU-nun “Xəbərləri”, Təbiət elmləri seriya­sı, №4, Bakı, 2013.
 6. Алексеев Ю.В. «Тяжелые метолл в почвах и растениях». Лениниград, Агропромиздат, 1987
 7. Алиев Г.А. Почвы Большого Кавказа в преде­лах Азербайджанской республика. В., «Элм», 1994.
 8. Бекташи С.А., Бабазаде Б.М.,0 Мамедов М.С. К трещинной тектонике Шорбулагского ртутного месторождения (М.Кавказа) ученые запски АГУ сер. Геолого-географ. В., 1968.
 9. Виноградов А.П. Поиск рудных месторожении по растения и почва. Ан.СССР, М., 1959.
 10. Девис С.Р. Микроэлементы в почвах расте­ниях. М., «Мир», 1989, с.439.
 11. Довроволский В.В., Савельеа А.Е. Авто­транс­портное загрязнение свинцом окружающей среды за ривежом. В кн.Биогеохимические кругово­рот веществ. Тез.докл. всесоюз.конф. М., «Наука», 1982, с.3-168 .
 12. Салаев М.Э. Почвы Малого Кавказа. В., из-ва «Элм», 1966.

Məqaləni yüklə