Coğrafiya və təbii resurslar

ABŞERON İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA İQTİSADİ-SOSİAL BAZANIN TƏNZİMLƏNMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ

E.S.Bədəlov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonundan neft-qaz sənayesinin güclü inkişafı ilə bağlı böyükmiqyaslı istehsal və sosial infrastruktur obyektlərinin yaradılması, onların respublikanın digər regionları ilə müqayisədə Bakı paytaxt regionunda daha çox cəmlənməsi, ifrat məskunlaşma, ekoloji gərginliyin və digər problemlərin artmasının nəticələri təhlil edilir. Burada reqionun iqtisadi-sosial bazasının inkişafında dövlətin regional siyasətinin zəruriliyi və yerli şəraitə uyğun tənzimlənməsi istiqamətləri araşdırılır.

ƏDƏBIYYAT

  1. Azərbaycanın regionları. Bakı, DSK, 2004, 697 s.
  2. Azərbaycanın regionları. Bakı, DSK, 2014, 778 s.
  3. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq. Statistik məc­muə. Bakı, 2014, DSK, 200 s
  4. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. İqti­sadi, sosial və siyasi coğrafiya. Bakı. «Avropa»,2014. 327 s.
  5. Həsənov T.G. İqtisadi-coğrafi rayonlaşdırma. Bakı, 2012, 245 s.
  6. Mehrəliyev E.Q. Məhsuldar qüvvələrin regional yerləşmə məsələləri. Bakı, «Mütərcim», 2010, 163 s.
  7. Nadirov A.A. Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyya­tının inkişaf məsələləri. Bakı, «Elm». 2001. 452 s.
  8. Алаев Э.Б. Социально-экономическая геогра­фия Москва,«Мысль»1983, s. 350.
  9. Гаджизаде А.М. Природные ресурсы и есте­ственные условия развития промышленности Азер­байджанской ССР. Баку: «Азернешр», 1983, 173с.
  10. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйство Москва, «КноPус» 2011. 381 с.

Məqaləni yüklə