Coğrafiya və təbii resurslar

ABŞERON İQTİSADİ COĞRAFİ RAYONUNDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN İQTİSADİ-SOSİAL COĞRAFİ MƏSƏLƏLƏRİ

X.M.Osmanova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

[email protected]

 

X ü l a s ə

Bələdiyyələrin ərazi təşkilində kəmiyyət göstəricilərindən istifadə strateji planlaşdırmanın əsasını təşkil edir. Bələdiyyələr üçün strateji planlaşdırmanın kəmiyyət göstəricisinin hesablanması üçün xüsusi formul və ya formullar mü­əyyənləşdirmək olar. Strateji plan: yerli özünüidarəetmə orqanı tərəfindən orta müddətdən uzun müddətə qədər hazırlanmış sənədlərin bələdiyyə üçün qar­şı­dakı illərdə təsəvvür və əsas məqsədləri həll etməyə yönəltməkdir. Bu strateji planlaşdırma bələdiyyənin riskləri, təhlükələri, imkanları, güclü və zəif tə­rəf­lərinin öyrənilməsini özündə cəmləşdirir. Tədqiqatın məqsədi nəzərə alın­maq­la ilk dəfə mövcud statistik göstəricilərin təhlili ilə seçilən Abşeron iq­tisadi ra­yonunda bir sıra bələdiyyələr üçün optimal bələdiyyə ölçmə variantını ha­zırladıq. İnkişaf edilən optimal ölçmə variantları gələcəkdə şəhər, qə­səbə və kənd bələdiyyələrinin optimal ölçülərinin müəyyənləşdirilməsində is­tifadə olunacaqdır.

Açar sözlər: bələdiyyə, proqnozlaşdırma, perspektiv istiqamət, model tənlik, əhalinin artım əmsalı

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası, II cild. İq­tisadi, sosial və siyasi coğrafiya. Bakı: 2015. 328 s.
 2. Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında Azər­baycan Respublikasının Qanunu. Bakı: 07.12.1999
 3. İsmayılova A.A. Azərbaycan Respublikasında Bələ­diy­yələrin formalaşmasının sosial-iqtisadi prob­lem­ləri. Bakı: Elm, 2008, 250 s.
 4. Məmmədov Z.S., Regionların iqtisadi inkişaf prob­lem­ləri. Bakı: Elm, 2007, 463 s.
 5. Görmez K., Yerel demokrasi ve Türkiye. Ankara: Vadi, 1997, 208 s.
 6. Lamih Çelik, Cüneyd Altıparmak Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli, Seç­kin Yayıncılık, Ankara, 2013, 384 s.
 7. Гладышев А.Г. Правовые основы местного са­мо­управления. Москва: 1996, 224 с.
 8. Гладкий Ш.Н., Чистобаев А.Н. Основы ре­ги­ональ­ной Политики: Изд-во Михайлова В.А., Санкт-Петербург, 1998, 659 с.
 9. Reingewertz, Y. Fiscal Decentralization – a Survey of the Empirical Literature / Y. Reingewertz. – MPRA Paper №9889. – 2014. – 46 p.
 10. Rodríguez-Pose, A., Kroijer, A. Fiscal Decen­tralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe / A. Rodríguez-Pose, A. Kroijer // LEQS Paper. – 2009. – №12.
 11. Russel E.W., Shafritz J.M. Introducing public ad­ministration. USA: Pearson Longman, 2007, 571 p.
 12. Thomas P. D.Napoli, Local Government Ma­nagement Guide: Strategic Planning, New York, P.48-52, 2003
 13. Stabryła A., 2000, Zarządzanie Strategiczne W Te­orii I Praktyce Firmy, Wyd. Naukowe Pwn, Warszawa-Kraków

Məqaləni yüklə