Coğrafiya və təbii resurslar

2022, №1

HİDROLOGİYA

Z.N.Eminov, M.Ə.TeymurovŞərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi

M.C.İsmayılov, E.A.Cəbrayılovİqlim dəyişikliyi şəraitində Azərbaycanın nival-buzlaq ekosistemlərinin dinamikası və onun gözlənilən nəticələri

Ə.S.Əliyev, R.H.Qardaşov, D.H.SüleymanlıXəzər dənizi səviyyəsinin son 180 ildə dəyişmə xarakteri

Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov, Ü.X. Şahməmmədov, D.Ə. HəsənliKür çayının aşağı axarında səviyyə rejiminin tənzimlənməsi

TORPAQ COĞRAFİYASI 

İ.Ə.Quliyev, L.İ.HüseynovaSiyəzən-Sumqayıt massivinin takırabənzər torpaqlarının morfogenetik xüsusiyyətlərinin müqayisəli səciyyəsi və mənimsənilməsi yolları

M.Q.Musayev, V.M.Məmmədəliyeva, V.P.NəsirovaDaşkəsən və Gədəbəy rayonlarının torpaqlarında dəmir silikatlarının miqdarı və meşə bitkilərinin vəziyyəti

GEOMORFOLOGİYA

R.S.Abdullayev, G.Ə.İmanova, M.F.UmudovaDaşağılçay hövzəsində sel təhlükəli sahələrin geomorfoloji monitorinqi

S.Ə.Tarixazər –  Qarabağ ərazisində hərbi təcavüzün ekogeomorfoloji fəsadları

A.S.Səfərov –  Azərbaycan geomorfologiyasının bəzi problemli məsələləri

İQLİM

H.L.Nəbiyev, R.S.İsmayilovŞərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları ərazisində təhlükəli təbii-dağıdıcı hadisələrin yaranmasının sinoptik-iqlim şəraitinin tədqiqi

M.Q.MehtiyevAzərbaycanda yanacağın istifadəsindən atmosferə atılan karbon qazının perspektiv qiymətləndirilməsi

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

M.R.QuliyevBöyük Qafqazın şimal-şərq yamacı geokomplekslərində torpaqdan istifadə və ekoloji dayanıqlığın qiymətləndirilməsi (Qudyalçay-Samurçay arası ərazinin timsalında)

İNSAN COĞRAFİYASI

A.M.ƏliyevGədəbəy rayonunun təsərrüfat strukturu və onun əhali məşğulluğuna təsiri

TURİZM COĞRAFİYASI

Z.T.İmrani, G.Ç.Bayramova, İ.Y.MəmmədovaAzərbaycanda turizm xidməti bazarında mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması yolları