Coğrafiya və təbii resurslar

2021, №2

HİDROLOGİYA

F.Ə.İmanov, R.H.Verdiyev, S.İ.Əliyev, E.H.Əliyev, C.A.Məmmədova – Azərbaycan çaylarının ekoloji axımının holistik təyini metodu (Əliçancay və Şəmkirçayın timsalında)

İ.A.Əyyubov – Daşağılçayın qış axımından səmərəli istifadə olunması üçün elmi-texniki təkliflərın hazırlanması

Q.M.Ağabalayev – Kiş çayının Damarçın qolunda sel təhlükəli ərazilər və kənd təsərrüfatı əkinlərinin seldən mühafizə üsulları

İQLİM

R.N.Mahmudov – Azərbaycanda regional iqlim dəyişmələri və onun hidrometeoroloji şəraitə təsiri

A.R.Məhərrəmova – Sutkalıq maksimal yağıntıların  birgə təhlil metodikası ilə qiymətləndirilməsi

B.M.Bahari – İran İslam Respublikası Ərdəbil ostanının rütubətlənmə şəraitinin tədqiqi

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

N.S.Bababəyli, Q.H.Qurbanov, N.N.Bababəyli – Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində uçqunların coğrafi yayılmasının tədqiqinə dair

L.H.Həsənəliyeva – Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının landşaft-ekolojı gərgınlıyə görə rayonlaşdırılması

TORPAQ COĞRAFİYASI

İ.Ə.Quliyev – Ceyrançöl massivininin əkilən boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarının dehumifikasiyası

M.N.Sadiq – Kənd təsərrüfatında istifadə edilən dağ-qara torpaqlarının fiziki-kimyəvi tədqiqi

İNSAN COĞRAFİYASI

N.Ə.Paşayev, N.K.Abdullayeva – Azərbaycan Respublikasında tikinti materialları sənayesinin ərazi təşkili və müasir inkişaf problemləri

H.M.Tahirova – Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda kənd əhalisinin məskunlaşması və demoqrafik inkişaf xüsusıyyətlərı

N.R.Cəfərova – Geoinformasiya və aerokosmik texnologiyalardan istifadə etməklə əhalinin həyat keyfiyyətinin monitorinqi

B.Ə.Hüseynova – Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda kənd etnoməskunlaşmasının transformasiyası

N.T.Əmikişiyeva – Ərazinin sosial-iqtisadi inkişafına nəqliyyatın təsiri.

XƏZƏR DƏNİZİ

T.T.Məmişova – Geospatial texnika metodundan istifadə etməklə Xəzər dənizi sahil zonasının dinamikasının qiymətləndirilməsi (Abşeron sahil yarımvilayəti timsalında)