Coğrafiya və təbii resurslar

2020, №1

Fiziki coğrafiya

Məmmədov R.M., İmanov F.Ə. – Azərbaycanda hidroloji tədqiqatların müasir vəziyyəti

Məmmədov R.M., Rüstəmov Q.İ., İsmayılov M.C., İsayev A.N., Rüstəmova A.M. – Kür dağarası çökəkliyinin landşaft – geokimyəvi şəraiti və onun insan sağlamlığına təsiri

Məmmədov M.Ə., Yunusov M.İ., Hacıyeva G.N. – Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-şabalıdı torpaqlarının müasir vəziyyəti və onlardan səmərəli istifadə edilməsi

Xəlilov M.Y. – Lənkəran ovalığı meşələrinin müasir vəziyyəti və antropogen transformasiyası

Bahari B.M. – İran İslam Respublikası Ərdəbil ostanlığı ərazisində bitkilərin qışlama şəraiti

İnsan coğrafiyası

Paşayev  N.Ə., Ərtünov N.B. – Şəki rayonunun  sənaye sahələri və onun ərazi təşkili

Kərimov R.N. – Dağlıq ərazilərdə demoqrafik inkişafın davamlılığının qiymətləndirilməsi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun timsalında)

İmrani Z.T., Cəfərova N.R. – Azərbaycanın dağ kənd yaşayış məntəqələrinin sosial-iqtisadi inkişafında turizm ehtiyatlarının rolu (Quba və Qusar inzibati rayonları timsalında)

Əliyeva L.F. – Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda bitkiçiliyin inkişafı və iqlım amillərinin ona təsiri

Bağırova M.İ. – Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda təsərrüfat strukturunun yenidən qurulması və əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsi

Xəzər dənizi

Mirzəyev F.Ə. – Xəzər dənizində gəmiçiliyin hidrometeoroloji təminatının əsas sahələri

Ağarzayeva B.A. – Xəzər dənizində neftlə çirklənmənin tədqiqi

Toponimika

Həmzəyev Ş.A., Abbasova M.Ə. – Qobustanın qədim toponimlərinə dair

Coğrafi təhsil

Verdiyeva M.İ. – Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya kitabları: dərsliklərin məzmununun təhlili

Coğrafiya tarixi

Əzizov Ş.K. – Xəritəşünas-alim  Şirbəy Əliyevin yaradıcılığında Xəzər dənizinin tarixi-coğrafi xəritələrinin elmi interpretasiyası