Coğrafiya və təbii resurslar

2020, №2

HİDROLOGİYA

Məmmədov R.M., Həsənov M.S., İsmayılov M.C. – Azərbaycanın şirin su ekosistemləri: problemlər və gözləntilər.

İmanov F.Ə., Əliyeva İ.S. – Böyük Qafqaz çaylarının yerüstü və yeraltı axımının çoxillik tərəddüdləri.

Mahmudov R.N., Dadaşova F.S., Yunuszadə E.R. – Azərbaycan su obyektlərində suyun çirklənmə səviyyəsinin tədqiqi (2018-ci il üzrə).

Qaşqay R.M., Sultanova F.S., İsayeva R.L. – Azərbaycanın arid regionlarında su ehtiyatlarının vəziyyəti və onlardan istifadə.

İQLİM

Əhmədova C.N. – Müasir iqlim dəyişmələri fonunda Azərbaycanın Ağstafa rayonunda havanın temperaturunun çoxillik dinamikası və gözlənilən trend dəyişmələri.

Bahari B.M. – İran İslam Respublikası Ərdəbil ostanlığının təhlükəli atmosfer hadisələri.

TORPAQ COĞRAFİYASI

Quliyev İ.Ə., Hüseynov R.Ə. – Şəhər ərazisinin torpaq örtüyünün xəritələşdirilməsi (Bakı şəhəri timsalında).

PALEOCOĞRAFIYA

Fətəliyev R.Ə., Əliyev A.İ. – Qanıx-Əyriçay vadisinin  pleystosen yaşlı basdırılmış torpaqları əsasında paleocoğrafi şəraitin bərpası.

İNSAN COĞRAFİYASI

İsmayılova A.Ç. – Şəki-Zaqatala  iqtisadi  rayonunun sosial-iqtisadi problemləri və onların həlli yolları.

TURİZM COĞRAFİYASI

Zeynalova K.Z. – Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun turizm potensialı və onlardan istifadə yolları.

EKOCOĞRAFİYA

Əliyev Ə.A. – Daşkəsən rayonunda texnogen çirklənmələr və onların bərpası yolları.

Quliyev F.A., Hüseynova L.A. – Nar bitkisinin çürümə mənşəli xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları.

TOPONİMİKA

Bəndəliyev V.N. – Dağlıq Şirvan ərazisində bəzi su obyekti adlarının yaranma xüsusiyyətləri.