Coğrafiya və təbii resurslar

2019, №2

Fiziki coğrafiya

Həsənov M.S., Rəhimov M.K., Hadıyev Y.C. – Lənkəran vilayətində müasir iqlim dəyişmələrinin aqroiqlim ehtiyatlarına təsirinin qiymətləndirilməsi

İsmayılov M.С., Cəbrayılov E.A. – Azərbaycanda xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin landşaft-ekoloji müxtəlifliyi və karkas modeli

Xəlilov H.A., Sadıxova N.Ə. – Naxçıvan Muxtar Respublıkasının unikal təbiət və antropogen ekoturizm obyektləri

Əsgərova M.M. – Muğan-Salyan düzü pambığayararlı torpaqlarının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin mövcud vəziyyəti

Mərdanov İ.İ., Ağayev T.D., Eldarov N.Ş. – Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının dağ-meşə landşaftlarının transformasiyasının ekogeomorfoloji amillərinin tədqiqi

Məlikov A.Ə. – Biogen və mikrobioloji məlumatlara əsasən  lənkərançayın müasir ekoloji vəziyyətinin təhlili

Məmmədəliyeva V.M. – Müxtəlif illərin peyk təsvirlərin envı proqram təminati ilə emalı nəticəsində bitki örtüyünün vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi

İnsan coğrafiyası

Eminov Z.N., Abasova L.M. – Azərbaycanın inzibati rayon mərkəzləri və onların sosial-demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri

Məmmədov M.X. – Azərbaycanın regionlarında iqtisadi-ekoloji vəziyyətin ərazi diferensasiyası və dayanıqlı inkişaf yolları

Tahirova H.M. – Naxçıvan Muxtar Respublıkasında kənd əhalisinin məskunlaşması və kəndlərin demoqrafık inkişaf xüsusıyyətləri

Bayramov T.Ş. – Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonunda sosial-iqtisadi inkişaf və miqrasiya prosesləri

Məmmədov İ.B. – Avropada demoqrafik inkişafın əsas meylləri və bu prosesdə miqrasiyaların rolu

Bədəlova X.A. – Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastrukturun ərazi təşkili və daxili fərqləri

Toponimika

Bəndəliyev V.N. – Dağlıq Şirvanın mikrooronimlərinin tədqiqi (Müsbət relyef formalarını əks etdirən mikrooronimlər)