Coğrafiya və təbii resurslar

2019, №1

Fiziki coğrafiya

Məmmədov R.M., Həsənov M.S., Əhmədova C.N., Tağıyeva U.R. – Azərbaycanda müasir iqlim dəyişmələrinin bəzi xəstəliklərə təsirinin tədqiqi

Qocamanov M.H., İsmayılov Ə.İ. – Azərbaycanda tətbiq edilən geodezik proyeksiyaların dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi

Əzizov Ş.K. – Müxtəliflik  landşaftların  tipoloji  strukturunun xarakteristıkası  kimi

Qurbanov Ç.Z. – Azərbaycanda su təchizatı kəmərlərinin monitorinqi məqsədi ilə vahid koordinat mühitinin yaradılması

Nadirov M.A. – Lənkəran təbii-coğrafi bölgəsi meşə landşaftlarının ekodinamiki problemləri və onların yaxşılaşdırılması

İnsan coğrafiyası

Bədəlov E.S. – Aran iqtisadi-coğrafi  rayonunda  şəhər  məskunlaşması və şəhərlərdə demoqrafik inkişaf problemləri

Osmanova X.M. – Abşeron iqtisadi coğrafi rayonunda bələdiyyələrin iqtisadi-sosial coğrafi məsələləri

Hüseynova T.M. – Quba-Xaçmaz  iqtisadi rayonunun demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri

Babayeva Z.R. – Azərbaycanın regionlarında bitkiçiliyin inkişaf problemləri və ərzaq təminatında bu sahənin rolu

Hüseynova B.Ə. – Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda etnosların məskunlaşmasının tarixi-coğrafi xüsusiyyətləri

 Ekocoğrafiya

Səfərov S.H., Dadaşova F.S. – Abşeron yarımadasında oksigenın sıxlığının çoxillik dəyışmə tendensiyasının qiymətləndirilıməsi

Xəlilov M.Y., Quliyev İ.Ə. – Ceyrançöl alçaqdağlığın bitki örtüyü və antropogen transformasiyası

Rəhimov E.A. – Qeyri ənənəvi avtomobil yanacaqlarının ətraf mühitə təsiri

Gözəlova S.Ş. – Xəzərin  Azərbaycan  akvatoriyasında  neft-qaz çıxarma  sahələri,  onların ekoloji problemləri və dəniz ekosisteminə təsiri

Avrasiya CİS konfransı 2018

İnam, S., Ertas, M. – Şəhər məskunlaşma planı tərəfindən şəhərlərin genişləndiyi ərazilərdə dəyər artımımın xalqa yönəlməsi tədbir və təklifləri

Özdemir B., Ceylan A. – WI-FI barmaq izi metodu əsasında daxili mövqenin (qapalı məkanın) öyrənilməsi

Ayazlı İ.E., Yakup A.E. – Qorunan və qorunmayan ssenarilər əsasında landşaft örtüyü dəyişikliklərinin simulyasiyası