Coğrafiya və təbii resurslar

2017, №2

Fiziki coğrafiya

H.L.Nəbiyev, M.K.Rəhimov, Y.C.Hadıyev – NAXÇIVAN MR-DƏ MÜTLƏQ MAKSİMUM TEMPERATURLARIN MÜXTƏLİF TƏMİNATLARININ PAYLANMA QANUNAUYĞUNLUQLARI

M.Y.Xəlilov – QARABAĞ DÜZÜNDƏ MEŞƏ QALIQLARININ  MÜASİR VƏZİYYƏTİ

M.Ə.Salmanov, A.H.Ənsərova – NAXÇIVAN SU ANBARININ MİKROBİOLOJİ REJİMİ BARƏDƏ

M.Ə.Məmmədov – BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACINDA YAYILAN QONUR-DAĞ-MEŞƏ TORPAQLARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ

E.V.Muradlı – PALİNOLOJİ  MƏLUMATLAR ƏSASINDA İQLİMİN KƏMİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİNİ

V.M.Məmmədəliyeva – BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ MEŞƏ ÖRTÜYÜ VƏZİYYƏTİNİN PEYK TƏSVİRLƏRİ ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İnsan coğrafiyası

E.S.Bədəlov – AZƏRBAYCANIN REGİONLARINDA ŞƏHƏR  MƏNTƏQƏLƏRİNİN DEMOQRAFİK İNKİŞAFININ ƏSAS MEYİLLƏRİ

L.İ.Əliyeva – ARAN İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND ƏHALİSİNİN TƏBİİ ARTIMI

V.E.Tağıyeva – ARAN İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ   İNKİŞAFININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Xəzər dənizi

Z.S.Allahverdiyev – XƏZƏR  DƏNİZİNİN  ƏNZƏLİ  VƏ  CƏNUB-ŞƏRQ  AKVATORİYALARININ  ÇOXİLLİK   KÜLƏK   REJİMİ

Turizm coğrafiyası

S.H.Bağırlı – AZƏRBAYCANIN ƏSAS MÜALİCƏ TURİZM EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ

Kartoqrafiya

Ş.K.Əzizov,  M.H.Qocamanov − KARTOQRAFİK LANDŞAFTOMETRİYA: ELMLƏRİN  QOVŞAĞINDA İNKIŞAFI, VƏZİYYƏTİ, PERSPEKTİVLƏRİ

Toponimika

Ş.A.Həmzəyev – QOBUSTAN İNZIBATİ RAYONUNUN PİR ADLARI

Coğrafiya tarixi

A.T.Haqverdiyev, B.B.Kərimov – COĞRAFİ FİKİR TARİXİNDƏ YENİ ELMI TAPINTI

N.Q.Rüstəmov – QAZAN XANIN HƏYATI VƏ ONUN ADI İLƏ BAĞLI COĞRAFİ ADLAR

Gənc alimlərin çöl tədqiqatları

E.A.Cəbrayılov, N.S.İmamverdiyev, X.T.Hüseynova – DAĞLIQ ƏRAZİLƏRDƏ DAYANIQLI İNKIŞAFIN TƏDQİQİ (Şamaxı rayonunun timsalında)