Coğrafiya və təbii resurslar

2016, №2

 

Geomorfologiya və geologiya

Quluzadə V.Ə., Abdullayev R.S., Bayramov T.B. – Xəzər dənizinin qərb sahilləri relyefinin morfogenetik xüsusiyyətləri və dinamikası (Azərbaycan Respublikası daxilində)

Əliyev Ç.S., Feyzullayev A.A., Bağırlı R.C., Mahmudova F.F. – Azərbaycan ərazisində radonun paylanmasına təsir edən geoloji amillərin tədqiqi

Efremov Y.V. – Qafqazın relyefinin tədqiqat problemləri və nəticələri

Landşaftşünaslıq

İsmayılov M.C., Məmmədbəyov E.Ş., Yunusov M.İ., Nadirov M.A. – Xəzər dənizinin cənub-qərb sahillərinin (Pirsaat-Astaraçay arası) müasir landşaftlarının ekoloji vəziyyəti və rekonstruksiyası

Hacıyeva A.Z. – Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacı təbii landşaftlarının antropogen transformasiyası (otlaq-biçənək landşaftlarının tədqiqi əsasında)

İsayev A.N. – Şirvan düzü aqrolandşaftlarının geokimyəvi şəraitinə qrunt sularının təsiri İqlimşünaslıq

İqlimşünaslıq

Qardaşov R.H., Qardaşova T.H., Məmmədov T.R., Hüseynova X.T. – Relyefin kölgə effektini nəzərə alaraq günəş panelinin optimal yönümünün təyini

Nəbiyev H.L. – Azərbaycan Respublikasında dolu yağmasının zaman və məkan daxilində paylanmasının bəzi xüsusiyyətləri

Rəhimov M.K., İsmayılov R.S. – Böyük Qafqazın cənub yamacında aqrometeoroloji şəraitin proqnozlaşdırılması

İnsan coğrafiyası

Cəfərova F.M. – Böyük Qafqaz təbii-coğrafi rayonunda heyvandarlığın ərazi təşkili

Cavadov V.N. – Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda hündürlük qurşaqları üzrə bitkiçiliyin ərazi təşkili

Əzizov S.Q. – Lənkəran−Astara iqtisadi rayonunda əmək bazarının idarə edilməsi

İsmayılova Ü.T. – Böyük Qafqazın cənub yamacının su ehtiyatlarından əhalinin su təminatında istifadənin sosial-coğrafi qiymətləndirilməsi

Tahirova H.M., İsgəndərova Ü.N. – Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici miqrasiya proseslərində yeri

Xəlilov H.A., Əhmədzadə K.N.M. – İran İslam Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin unikal təbiət abidələri haqqında

Ekocoğrafiya

Məmmədov A.P., Əsgərova H.H. – Ağır metalların müxtəlif mənşəli süxur və torpaqlarda yayılma qanunauyğunluqları (qurğuşunun (Pb) timsalında)

Hacıyeva G.N. – Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı dağ geosistemləri torpaqlarının ekocoğrafi problemləri

Xəzər dənizi

Məmmədov R.M., Əhmədova R.Y. – Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasının şimal-şərq sahilyanı zonalarında çirkab suların yayılmasına fiziki-okeanoqrafik amillərin təsiri

Allahverdiyev Z.S. – Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında havanın çoxillik temperatur dəyişkənliyi

Səfərov E.S., Səfərov S.H. – Peyk məlumatlarına əsasən Xəzər dənizi akvatoriyasına düşən atmosfer yağıntılarının qiymətləndirilməsi imkanları

Metodika

İmanov F.Ə., Verdiyev R.H., Rəcəbov R.F., Nuriyev A.A. – Çayların ekoloji axımının təyini metodikası