Coğrafiya və təbii resurslar

2015, №2

Geomorfologiya

Əlizadə E.K., Tarixazər S.Ə., Məmmədov S.G. – Bakı şəhərində təhlükəli geomorfoloji proseslərin inkişafı

Xəlilov H.A. – Kiçik Qafqazın relyefinin denudasion kəsimi və mineragenik tədqiqatlarda əhəmiyyəti

Abdimanapov B.Ş. – Təbii fəlakətlər və həssas sahələr

Palienko V.P., Spitsa P.A. – Geomorfoloji və geodinamiki təhlükə və risklər

Məmiyeva S.A., Həmidova Z.Ə., Ələkbərova S.O. – Kiçik Qafqazda sel təhlükəsizliyi və sellərin təsərrüfat sisteminə təsirinin qiymətləndirilməsi

Abuşova S.N. – Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsinin morfometrik amilinin tədqiqi (Xram-Zəyəm çayları arası)

Landşaftşünaslıq

İsmayılov M.C., Məmmədbəyov E.Ş., Yunusov M.İ., Zeynalova S.M., Mahmudova K.E. – Ceyrançöl alçaq dağlığı geosistemlərinin təbii ehtiyat potensialının qiymətləndirilməsi

Hidrologiya

Qaşqay R.M.- Azərbaycanın su ehtiyatları və qlobal dəyişikliklər şəraitində əhalinin su ilə təminatı problemləri

İmanov F.Ə., Məmmədov X.B.- Azərbaycan çaylarının aylıq və mövsümi axımının dəyişmələri

İqlimşünaslıq

Rəhimov X.Ş., Həsənov M.S., Tağıyeva U.R. – İqlim dəyişmələrinin Azərbaycanın arid və semiarid zonalarının sərhədlərinə  mümkün təsirinin qiymətləndirilməsi

Iqtisadi coğrafiya

Paşayev N.Ə. – Təbii və texnogen fəlakətlərin Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin ərazi təşkilinə təsiri

Həsənov T.G., Babayev M.R. – Azərbaycan regionlarının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının əsas istiqamətləri

Əliyeva S.Q. – Təbii-dağıdıcı hadisələr və onların nəticələrinin aradan qaldırılmasında sosial sığorta işinin rolu

Məmmədova Z.M. – Azərbaycan regionlarının dayanıqlı inkişafında elektroenergetikanın rolu

Ağabalayev Q.S. – Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının sahə strukturunun dəyişməsi

Cəmşidi M.M. – İnfrastruktur sahələrinin iqtisadi funksiyaları

Əhali coğrafiyası

Eminov Z.N., Abbasov V.Z. – Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında miqrasiya prosesləri

Kərimov R.N. – Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda kənd məskunlaşmasının tədqiqi

Turizm coğrafiyası

Pavliaşvili N.İ., Tutberidze M.A. – Gürcüstanda müalicə-sağlamlıq turizmi

Neidze V.Y. – İdmanın coğrafi tədqiqi problemləri

Tibbi coğrafiya

Rzayeva S.İ. – Abşeron yarımadasında onkoloji xəstəliklərin öyrənilməsinin tibbi-coğrafi  problemləri

Coğrafi təhsil

Niftiyev F.Q. – Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda ümumtəhsil müəssisələrinin ərazi təşkilinə təsir göstərən amillərin öyrənilməsi

Maraqlı elmi məlumatlar

Haqverdiyev A.T., Ağazadə A.A. – Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərlərində  Azərbaycan coğrafiyası haqqında

Namazova A.M. – Termal sulardan dünyada və Azərbaycanda elektroenergetika sənayesində istifadə

Qısa məlumatlar

Tatlıyeva Z.İ., Cəfərova Ş.D., Əhmədova A.F. – Xəzər dənizində baş verən təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr və onların təkrarlanması