Coğrafiya və təbii resurslar

2015, №1

Geomorfologiya

E.K.Əlizadə − Azərbaycanda müasir ekogeomorfoloji problemlər

H.A.Xəlilov – Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqlarının proqnozu və axtarışının morfostruktur meyarları  (Azərbaycan daxilində)

X.K.Tanrıverdiyev, A.S.Səfərov − Azərbaycan Respublikası ərazisində neft, yeraltı şirin su və tikinti  materialları yataqlarının formalaşması üçün əlverişli olan paleorelyef sahələri

Y.N.Tağıyeva, S.S.Vəliyev − Abşeron yarımadasının paleocoğrafiyası və onun insanla məskunlaşması tarixi

Landşaftşünaslıq

Y.Ə.Qəribov, N.S.İsmayılova − Böyük Qafqazın şimal – şərq yamacı aqroirriqasiya landşaftları strukturunun tədqiqi

H.T.Haqverdiyev, T.B.Hüseynov − Landşaft tədqiqatlarında geofiziki metodlardan istifadənin elmi-təcrübi əsasları

İqlimşünaslıq

R.H.Qardaşov, R.M.Məmmədov − Yol boyunca Günəş elektromobilinin üzərinə düşən Günəş enerjisi  miqdarının modelləşdirilməsi

X.Ş.Rəhimov − Azərbaycan ərazisində müasir və gözlənilən təbii rütubətlənmə şəraiti

M.S.Həsənov − Bakıya düşən atmosfer yağıntıları haqqında

Hidrologiya

R.M.Qaşqay − Azərbaycanda su problemləri

F.Ə.İmanov − Araz çayının illik axımının təbii və antropogen transformasiyası

M.A.Abduyev − Kimyəvi axımın formalaşmasına fiziki-coğrafi amillərin təsiri (Azərbaycan Respublikası daxilində)

İqtisadi və sosial coğrafiya

Z.N.Eminov − Azərbaycanda kənd əhalisinin təbii artımının inkişaf meyilləri və nizamlanması istiqamətləri

V.Ə.Əfəndiyev − Müasir mərhələdə Azərbaycanın  şəhər əhalisinin sayının dinamikası

N.H.Əyyubov, G.İ.Abdullayeva − Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsi: meyillər və təkmilləşdirilmə

N.Ə.Paşayev − Azərbaycanın iqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya elminin müasir inkişaf problemləri

Z.T.İmrani − Azərbaycan Respublikasının investisiya siyasəti və onun perspektiv istiqamətləri

R.N.Kərimov − Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda kənd məskunlaşması və onun davamlı inkişafı problemləri

Ekocoğrafiya və biocoğrafiya

M.Y.Xəlilov − Şiblək qruplaşmaları meşə örtüyünün mövcudluq indikatorudur

Ə.A.Əliyev − Böyük Qafqazın şimali-şərq yamacının  intensiv mənimsənilən  ərazilərinin  ekocoğrafi  problemləri

Geodeziya və kartoqrafiya

Q.Ş.Məmmədov, M.H.Qocamanov − Coğrafi tədqiqatlarda geodeziya-kartoqrafiya elminin yeri və əhəmiyyəti

Coğrafi təhsil

O.K.Alxasov, N.S.Seyfullayeva − Azərbaycan Respublikasında məktəb coğrafiyasının inkişafı