Coğrafiya və təbii resurslar

MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ FONUNDA AZƏRBAYCANIN AĞSTAFA RAYONUNDA HAVANIN TEMPERATURUNUN ÇOXİLLİK DİNAMİKASI VƏ GÖZLƏNİLƏN TREND DƏYİŞMƏLƏRİ

C.N.Əhmədova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə.

İnsan fəaliyyətinin bütün sahələri müasir iq­lim dəyişmələrinin birbaşa və ya dolayı təsirlərinə mə­ruz qalır. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı iqlim dəyiş­mə­lərinin vaxtında qiymətləndirilməsindən birbaşa asılıdır. Davamlı iqtisadi inkişaf gözlənilən iqlim şəraitinin vax­tında qiymətləndirilməsindən birbaşa asılıdır. Məqalədə iqlim dəyişmələrinin sürətlənməsi şəraitində Azər­bay­can Respublikasının Ağstafa rayonunda havanın tempe­raturunun çoxillik paylanmsı rejimi tədqiq edilmişdir. 1881-2018-ci illəri əhatə edən dövr ərzində havanın temperaturunun mövsümi və illik kəmiyyətlərinin çox­illik dəyişmə qanunauyğunluqları aşkar edilmiş, üç dövr üzrə müqaisəli təhlil aparılmışdır. Trendlər göstərir ki, Ağstafada havanın temperaturu artmışdır. 1881-2018-ci illər üzrə havanın temperaturunun dəyişmə sürəti he­sablanmış və nəticələr iqlim ətalətliyi nəzərə alınmaqla yaxın 30 ilə ekstropolyasiya edilmiş, 2050-ci ilədək on­illiklər üzrə havanın temperaturunda ehtimal edilən də­yişmələr qiymətləndirilmişdir.

 

Açar sözlər: iqlim dəyişmələri, havanın orta tem­pe­raturu, ilin fəsilləri, temperatur trendləri, göz­lə­nilən ha­va temperaturu.

 

 

ƏDƏBİYYAT

  1. BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Kon­vensiyasına  İkinci  Milli  Məlumat. Bakı. 2010,  94 s.
  2. BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Kon­ven­siyasına Azərbaycanın Üçüncü Milli Məlumatı. Bakı, 2015, 100 s.
  3. Mahmudov R.M. Müasir iqlim dəyişmələri və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. Bakı, 2018, 231.s.
  4. Гадиев Ю.Д. Многолетние изменения тем­пературы воздуха в Азербайджане и оценка их ожи­даемых значений. Бюллетень по изменению кли­ма­та, 1999, №3, с.23-26.
  5. Иманов Ф.А. Bлияние изменений водно-климатических ресурсов на развитие человека в бас­сейне куры. Baki Dövlət Universiteti. Təbiət elmləri seriyası. №3 2009, s. 202-208.
  6. МГЭИК, 2014: Изменение климата, 2014 г.: Обобщающий доклад. Вклад Рабочих групп I, II и III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [основная группа авторов, Р.К. Пачаури и Л.А. Мейер (ред.)]. МГЭИК, Женева, Швейцария, 163 с.
  7. Первое Национальное Сообщение Азер­бай­джанской Республики по Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата. Баку. 2000, 88 с.
  8. Рагимов Х.Ш. Современные и ожидаемые условия естественного увлажнения на территории Азербайджана. География и природные ресурсы. №1, 2015, с. 41-48.
  9. Сафаров С.Г. Современная тенденция изме­нения температуры воздуха и атмосферных осадков в Азербайджане. Элм, Баку, 2000, 300 с.
  10. Ragimov H.Sh., Taghiyeva U.R., Ahmadova J.N. Assessment of the impact of expected climate chan­ges on the population of Azerbaijan and possible adaptation to them. İnternational Conference Adapt to Climate. 27-28 march 2014, Nicosia. http://adapttoclimate.uest.gr/full_paper/Ragimov_et_al.pdf

 

Çapa qəbul olunub: 30 avqust 2020

Məqaləni yüklə