Coğrafiya və təbii resurslar

ƏHALİ MƏSKUNLAŞMASININ ALMATA VİLAYƏTİNİN TƏBİİ-TƏSƏRRÜFAT SİSTEMLƏRİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

R.Y.Tokmaqambetova

Xülasə. Məqalədə Almata vilayətində əhali məskunlaşması­nın təbii-təsərrüfat sistemlərinə təsir dərəcəsi müəyyən­ləşdirilmişdir. Eyni zamanda, bu təsirlərin təbii-təsərrü­fat sistemlərində yarada biləcəyi təhlükələr təhlil olunmuşdur. Bu məlumatlar əsasında Almata vilayətinin təbii-təsərrüfat sistemlərinə əhali məskunlaşmasının ya­rada biləcəyi təhlükə dərəcəsini əksetdirən xəritə tər­tib olunmuşdur.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Стурман В. И. Экологическое картографи­рование. – Ижевск: Удмурт. ун-т, 2000. – 152 с.
  2. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градо­строительной и строительной деятельности в Рес­публике Казахстан изменениями и дополнени­ями http://online.zakon.kz
  3. Численность населения Алматинской об­ласти по городам и районам на 01.01.2013. 2013. Ал­маты. 26.

 

Məqaləni yüklə