Coğrafiya və təbii resurslar

ZEYTUN  PLANTASİYALARI  ALTINDA  OLAN  BOZ-QONUR    TORPAQLARIN  FİZİKİ  VƏ  KİMYƏVİ  XASSƏLƏRİ

M.Ə.Məmmədov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

 Xülasə. Məqalədə Abşeron yarımadasının torpaq örtüyündə deqradasiya prosesini zəiflətmək, əhalini ekoloji cəhətdən təmiz zeytun yağı ilə təmin etmək məqsədilə boz-qonur tor­paq­ların su-fiziki və kimyəvi xassələrinin zeytun ağaclarının məhsuldarlığına təsiri öy­rə­nil­mişdir.

ƏDƏBIYYAT

  1. Babayev M.P. və başqaları. Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi. Bakı, Elm , 2010, 215 s.
  2. Əlizadə E.K. və başqaları. Abşeron yarımadasındakı neftlə çirkləndirilmiş ərazilər və onların yaxşılaşdırılma yolları. Elmi hesabat. Coğrafiya İnstitutunun fond materialı, 2014, 375 s.
  3. Hacıyev Q.Ə., Rəhimov V.Ə. Azərbaycan SSR inzibati rayonlarının iqlim səciyyəsi. Bakı. 1977, 269 s.
  4. Həsənov V.N., Qələndərov Ç.Ş. Abşeron yarıma­dası torpaq örtüyünün strukturuna relyefin və torpaq­əmələgətirən süxurların təsiri. Torpaqşünaslıq və Aqro­kimya institutunun əsərlər toplusu, Bakı, 2003, XVI cild. səh. 156-179.
  5. Quliyev F.A. Zeytun bitkisi. Bakı, 2007, 295 s.
  6. Водюнина А.Ф., Агрофизическая и мелиора­тивная характеристика каштановых почв юго-вос­тока Европейской части СССР. Москва, изд. Моск. Ун-та,1970, 325 с.
  7. Качински Н.А., Физика почвa. Мос., высщ . школ,1970, 358 с.
  8. Жигаревич И. Kультура маслины. Москва. 1955, 225 с.

9.Исмаилов Б.Х. Особенности экологических связей почвы и древесной  растительности  в  лесных екосистемах юго-восточной оконечности  Больщого Кавказа. Автор. дисс на соиск. уч. степ. конд. геог. наук. Баку, 1986, 25 с.

  1. Мамедов М.А. Влияние почвенное- эко­логи­ческих условий аридной зоны на плодовые породы (на примере северного склона юго-восточной части Больщого Кавказа и Апшеронского полуострова ) дисс. на соиск уч. степ., канд. геог. наук, Баку, 1986, 218 с.
  2. Раджабова С.Б. Экологическая модель плодо­родия серобурых орошаемых почв под маслиновым плантациями Апшеронского полуострова. Автор. дисс. на соиск. уч. Степ. Канд. Сел / хоз. Наук .Баку, 1994, 22 с .

Məqaləni yüklə