Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN AKVATORİYASININ ŞİMAL-ŞƏRQ SAHİLYANI ZONALARINDA ÇİRKAB SULARIN YAYILMASINA FİZİKİ-OKEANOQRAFİK AMİLLƏRİN TƏSİRİ

 R.M.Məmmədov, R.Y.Əhmədova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Baş  verən iqlim dəyişiklikləri: Xəzər dənizinin çirklənməsi və səviyyə dəyişkənliyi onun  ekoloji vəziyyətinə, həm də dənizin  sahilyanı zonalarında yaşayan əhalinin həyat şəraitinə təsir göstərir. Məqalədə Xəzər dənizinin şimal-şərq sahilyanı zonalarında çirklənmənin mənbələri və dənizin eko­loji vəziyyətinə  onların təsir dərəcəsindən bəhs olunur. Eyni zamanda, Xəzər dənizinin Abşeron yarmadasının sahilyanı zonalarında təmizləyici qurğuların gücü və istismarı xarakteristikası öyrə­nilir. Dənizdə dərinsulu fiziki-okeanoqrofik proseslərin dəniz axınlarına  təsiri tədqiq olunur. Çirkab suların dənizin dərinliyindən səthə qədər qalxma sürətinin xətti asılılığı təsvir olunur.

 

ƏDƏBIYYAT

  1. Зац В.И. Об устойчивости затопления по­лей сточных вод в промежуточном слое стратифици­рованного моря. Водные ресурсы, 1975, №1, с.180-191
  2. Журбас В.М., Мамедов Р.М. Эсперимен­таль­ноеисследование диффузии струй пассивной приме­си в поверхностном слое моря. Океонология, 1976, т. 16, вып. 6, с.990-994
  3. Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası. R.M.Məmmədov. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Cog­rafiya İnstitutu 2013,cəh.23-26

Məqaləni yüklə