Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN AKVATORİYASINDA HAVANIN  ÇOXİLLİK TEMPERATUR  DƏYİŞKƏNLİYİ

Z.S.Allahverdiyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında uzun müddət fəaliyyət göstərən hidro­meteoroloji stansiyalarda havanın temperaturu üzrə aparılan çoxillik müşahidə məlumatlarından (1961-2010-cu illər) istifadə etməklə akvatoriya üzrə  havanın  orta aylıq, fəsillik, illik və çoxillik norma göstəriciləri hesablanmış və 1991-2010-cu illər üzrə hesablanılan müvafiq parametr göstə­riciləri ilə müqayisəli təhlillər aparılmışdır. Nəticədə 1991-2010-cu illərdə Xəzər dənizinin Azər­baycan akvatoriyasında havanın orta çoxillik temperaturu ərazi üçün xarakterik olan temperatur nor­masından yüksək olduğu və bu yüksəlmənin əsasən yaz, yay və payız fəsillərində müşahidə edildiyi aşkar edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Панин Г.Н, Мамедов Р.М, Митрофанов  И.В. Современное состояние Каспийского моря. М.: На­ука, 2005, 356с.
  2. Климат Азербайджана. Под. ред., Мадат-заде А.А и Э.М. Шихлинского из Академии Наук Азер­байджанской ССР. Баку.1968, 340с.
  3. Монографический справочник. Том VI. Кас­пийское море (Под ред. Ф.С. Терзиева, А.Н. Коса­ре­ва, А.А. Керимова). Санкт – Петербург. Гидромете­оиздат, 1992 г., 360 с.
  4. Мадатзаде А.А. Синоптико – климатическое районирование Каспийского моря. Тр. Ин-та геогра­фии. А.Н. Азерб. ССР, Т. ЫВ, Баку 1954, с.11-20.
  5. Косарев А.Н. Гидрология Каспийского и Аральского морей. Из. Московского университета, 1975, 272с.

Məqaləni yüklə