Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR  DƏNİZİNİN  ƏNZƏLİ  VƏ  CƏNUB-ŞƏRQ  AKVATORİYALARININ  ÇOXİLLİK   KÜLƏK   REJİMİ

Z.S.Allahverdiyev

AMEA akad. H.Əliyev ad. Сoğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalə Xəzər dənizinin cənub hissəsini təşkil edən Ənzəli və cənub-şərq akvatoriyalarının çox­illik külək rejiminin tədqiqinə həsr edilmişdir. Tədqiqatda küləklərin həm istiqamət, həm də sürət bölgüləri üzrə fəsillik və çoxillik paylanma qanunauyğunluqları, külək rejimləri arasındakı mümkün əlaqələr və onların sinxron paylanmaları hesablamalar vasitəsilə aşkar edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Məmmədov R.M. Xəzər dənizinin hidrometeo­roloji atlası. Bakı, “Nafta-Press” ,2014. 300 c.
  2. Монографический справочник. Том IV. Кас­пийское море (Под ред. Ф.С. Терзиева, А.Н. Косаре­ва, А.А. Керимова). Санкт – Петербург. Гидрометео­издат, 1992 г., 360 с.
  3. Мадат-заде А.А. Синоптико–климатическое районирование Каспийского моря. Тр. Ин-та гео­графии АН Азерб. ССР, Т. IV, Баку 1954 г. с. 11-20.
  4. Paşayev A.M., Məmmədov Q.S., Quliyev H.İ., Əhmədov İ.H. Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksi­yalar., “Nafta Press ”., 2006-cı il,303 səh.
  5. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статис­ти­ческие методы в гидрологии. Л: Изд-во Гидро­метеоиздат, 1974-416 с.

Məqaləni yüklə