Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ GƏMİÇİLİYİN RİSK ƏMSALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

F.Ə.Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

AZ1110, Bakı ş, Z. Əliyeva p. 18

Xülasə. Məqalədə dəniz gəmiçiliyində risk faktorlarının rolu araşdırılır. Göstərilir ki, risk əmsalı həm hidrometeoroloji faktorlardan, həm də subyektib faktorlardan aslı olaraq dəyişir. Xəzər dənizinin timsalında risk dərəcəsinin 2 ssenari üzrə qiymətləndirilməsi təqdim edilir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Əliyev Ə.S. Gəmi sürücülüyü hidrometeorolo­giyası. Bakı.”Elm” , 2007. 337 s.
  2. Əliyev Ə.S., Mirzəyev F.Ə. Hidrometeoroloji şərait və Xəzər dənizində mühüm gəmi qəzaları. ADDA // elmi əsərləri , №12, 2014. s. 63 – 67.
  3. Дозорцева Ю.В., Болдырев Б.Ю. Система­тизация условий мореплавания по степени риска под влиянием неблогоприятных факторов. Естес­тивенные и технические науки. №12, М. 2008 c 8 – 11.
  4. Егоров В.А., Царев Б.А. Проблемы безо­пас­ности и живучести морских судов, пути решения: Анализ крупнейших аварий морских транспортных судов за 1895 – 1994 гг. 2000. 221 c.
  5. Еремчук Н. И., Зубков Р.А. Предупреждение столкновении кораблей в море. – М. Военное изд. 1993. 224 с.
  6. Козырь Л.А., Аксютин Л.Р. Управление су­дами в шторм. Одесса «Феникс», 2006. 197 с.

Məqaləni yüklə