Coğrafiya və təbii resurslar

WI-FI BARMAQ İZİ METODU ƏSASINDA DAXİLİ MÖVQENİN (QAPALI MƏKANIN) ÖYRƏNİLMƏSİ

Özdemir B., Ceylan A.

Xülasə.

Geniş applikasiyaların yayılması və əsas Location-ba­sed servislərin təmin edilməsinə görə qapalı məkan məş­hur tədqiqat ərazilərindən biridir. GNSS siq­nal­la­rının daha çox zəiflədildiyi və ya tamamilə itirildiyi yer­lərdə istifadəçinin yerini qiymətləndirmək üçün bir çox texnologiya və üsul təklif olunur. Bu texnologiyalardan bəziləri Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, RFID, ZigBee və başqalarıdır. Mövqenin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən üsullar bunlardır: Angle of Arrival (AoA) -Çatma bu­cağı, Time of Arrival (ToA) – Çatma zamanı, Fin­ger­printing-Barmaq izi, Dead Reckoning and Map Mat­ching. Bu metodlardan barmaq izi ümidverici və ən çox üs­tünlük verilən üsuldur.

Bu tədqiqatda Səlcuq Universiteti Mühəndislik Fa­kül­təsində Wireless LAN siqnalları ilə barmaq izi tətbiq edil­miş və dəqiqliyi araşdırılmışdır. Yerləşmə də­qiq­li­yinə təsir göstərən qəbul nöqtələrinin yerləşməsi və mər­təbədə qəbul nöqtələrinin sayı kimi bir neçə amil nə­zərə alınmışdır.

Açar sözlər: Indoor Positioning –Qapalı mövqe, yerləşmə, WLAN, Fingerprinting- barmaq izi, Nearest Neighbour

 

ƏDƏBİYAT

 

Chen, Y., D. Lymberopoulos, J. Liu and B. Priyantha (2012). FM-based indoor localization. Proceedings of the 10th international conference on Mobile sys­tems, applications, and services, ACM.

Chung, J., M. Donahoe, C. Schmandt, I.-J. Kim, P. Razavai and M. Wiseman (2011). Indoor location sen­sing using geo-magnetism. Proceedings of the 9th international conference on Mobile systems, ap­plications, and services, ACM.

Huang, W., Y. Xiong, X.-Y. Li, H. Lin, X. Mao, P. Yang and Y. Liu (2014). Shake and walk: Acoustic di­rec­tion finding and fine-grained indoor localization using smartphones. INFOCOM, 2014 Proceedings IEEE, IEEE.

Kuo, Y.-S., P. Pannuto, K.-J. Hsiao and P. Dutta (2014). Luxapose: Indoor positioning with mobile phones and visible light. Proceedings of the 20th annual in­ter­national conference on Mobile computing and net­working, ACM.

Liu, S., Y. Jiang and A. Striegel (2014). “Face-to-face pro­ximity estimationusing bluetooth on smart­pho­nes.” IEEE Transactions on Mobile Computing 13(4): 811-823.

Mathisen, A., S. K. Sorensen, A. Stisen, H. Blunck and K. Gronbaek (2016). “A Comparative Analysis of In­door WiFi Positioning at a Large Building Com­plex.” 2016 International Conference on Indoor Po­si­ti­oning and Indoor Navigation (Ipin).

Ni, L. M., Y. Liu, Y. C. Lau and A. P. Patil (2003). LAND­MARC: indoor location sensing using active RFID. Pervasive Computing and Communications, 2003.(PerCom 2003). Proceedings of the First IEEE International Conference on, IEEE.

Sun, Z., A. Purohit, K. Chen, S. Pan, T. Pering and P. Zhang (2011). PANDAA: physical arrangement detection of networked devices through ambient-sound awareness. Proceedings of the 13th inter­na­ti­onal conference on Ubiquitous computing, ACM.

Thuong, N. T., H. T. Phong, D. T. Do, P. V. Hieu and D. T. Loc (2016). “Android Application for WiFi ba­sed Indoor Position: System Design and Per­for­man­ce Analysis.” 2016 International Conference on In­for­mation Networking (Icoin): 416-419.

Wang, J. and D. Katabi (2013). Dude, where’s my card?: RFID positioning that works with multipath and non-line of sight. ACM SIGCOMM Computer Com­munication Review, ACM.

Xie, H., T. Gu, X. Tao, H. Ye and J. Lv (2014). MaLoc: A practical magnetic fingerprinting approach to in­door localization using smartphones. Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Per­vasive and Ubiquitous Computing, ACM.

Yang, L., Y. Chen, X.-Y. Li, C. Xiao, M. Li and Y. Liu (2014). Tagoram: Real-time tracking of mobile RFID tags to high precision using COTS devices. Pro­ceedings of the 20th annual international con­fer­ence on Mobile computing and networking, ACM.

Yang, Z., Z. Wang, J. Zhang, C. Huang and Q. Zhang (2015). Wearables can afford: Light-weight indoor po­sitioning with visible light. Proceedings of the 13th annual international conference on mobile sys­tems, applications, and services, ACM.

Yoon, S., K. Lee and I. Rhee (2013). FM-based indoor localization via automatic fingerprint DB con­struc­tion and matching. Proceeding of the 11th annual in­ter­national conference on Mobile systems, ap­pli­ca­ti­ons, and services, ACM.

Zandbergen, P. A. (2009). “Accuracy of iPhone Lo­ca­tions: A Comparison of Assisted GPS, WiFi and Cellular Positioning.” Transactions in Gis 13: 5-25.

Zhao, X., Z. Xiao, A. Markham, N. Trigoni and Y. Ren (2014). Does BTLE measure up against WiFi? A comparison of indoor location performance. Euro­pe­an Wireless 2014; 20th European Wireless Con­fe­rence; Proceedings of, VDE.

Zheng, Z. W., Y. Y. Chen, T. He, F. Li and D. Chen (2015). “Weight-RSS: A Calibration-Free and Ro­bust Method for WLAN-Based Indoor Positioning.” In­ternational Journal of Distributed Sensor Net­works.

 

Məqaləni yüklə