Coğrafiya və təbii resurslar

TERMAL SULARDAN DÜNYADA VƏ AZƏRBAYCANDA ELEKTROENERGETİKA SƏNAYESİNDƏ İSTİFADƏ

A.M.Namazova

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə dünyada termal sulardan elektroenergetika sənayesində istifadə edilməsindən da­nışılır və dünya təcrübəsindən yararlanaraq Azərbaycanda da bu sahənin gələcək in­ki­şa­fı­na dair təkliflər verilir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikasında Alternativ və Bər­pa olunan enerji mənbələrindən istifadə olun­ma­sı üzrə Dövlət proqramı (Azərbaycan Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­dentinin 2004-cü il 21 oktyabr tarixli 462 №-li sərən­ca­mı ilə təsdiq edilmişdir.)
  2. Məmmədov R.M., Namazova A.M. Ab­şe­ro­nun ter­mal suları və onlardan səmərəli istifadə yol­ları. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsər­lə­ri, Bakı, 2015, №1, s.190-195.
  3. Namazova A. M. Dünyada termal sulardan is­ti­fadə və onun Azərbaycanda öyrənilmə isti­qa­mət­ləri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­si­te­ti­nin xəbərləri, ADPU, Bakı 2015, № 1.
  4. Намазова А.М. Термальные воды Боль­шо­го Кавказа и их рациональное ис­поль­зо­ва­ние. Вестник современной науки. Научно-тео­ре­тической журнал, Волгоград, 2015, №4, с. 178-181.
  5. http://topnews.az/news/439714/

6.https://ru.wikipedia.org/wiki/Геотермальная_энергетика

  1. Bertani, Ruggero (September 2007) “World Geothermal Generation in 2007”, Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin (Klamath Falls, Ore­gon: Oregon Institute of Technology). T.28 (3): s.8-19, ISSN 0276-1084.
  2. Holm, Alison (May 2010), “Geothermal Energy: International Market Update”, Geothermal Energy Association, cc. 7.

Məqaləni yüklə