Coğrafiya və təbii resurslar

TƏBRİZ ŞƏHƏRİ VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRİN SEYSMİK TƏSİRLƏRƏ DAYANAQLIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

M.M.Söhrabi

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Təbriz şəhərinin seysmik təsirlərə dayanıqlığı tədqiq edilmişdir. Əhalinin Şimali Təbriz dərinlik qırılması boyunca sıxlığı və paylanması, yol şəbəkəsi təhlil edilmiş və şəhərin təhlükəli əraziləri müəyyənləşdirilmişdir. Nəticədə şəhərin seysmik təsirlərə dayanıqlıq dərəcələrinə görə rayonlaşdırılması aparılmışdır.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azizi M. M., Akbari R. Urbanism Regarding about Evaluation Cities Vulnerability from Earthquake // Journal of beautiful Arts, 2008, No34, p. 25-36.
  2. Copley A., Jackson J. Active tectonics of the Turkish-Iranian Plateau // Tectonics, 2006, v. 25, p.1-19.
  3. Hoseinpour M., Zare M. Seismic Hazard As­sessment of Tabriz, a City in the Northwest of Iran // Journal Earth, 2009, Vol. 4, No. 2, p.21-35.
  4. Kamelifar M.J., Rustaei Sh., Ahadnejad M., Kamelifar Z. The Assessment of road network vul­ne­ra­bility in formal and informal (slum) urban tissues to earthquake hazards with crisis management approach (Case study: Zone 1 Tabriz) // Journal of Civil En­gi­neering and Urbanism, 2013, Vol. 3, No 6, p. 380-385.
  5. Mahmoudi Gh. Tebriz Şehrinde Arazi Kul­la­nımı // Coğrafi Bilimler Dergisi, 2010, 8 (2), s. 169-187.
  6. Rasouli A.A. Application of GIS in Urban Planning and Management. Tabriz, Iran, 2012, 448 p.
  7. Vafaei Nejad A.R., Esmaeili Sh., Agha­mo­ham­madi H. Earthquake Risk Modeling using GIS for urban buildings, Case study: Tehran Municipality, District 3 // Advances in Natural and Applied Sciences, 2015, 9(1), p. 36-42.

Məqaləni yüklə