Coğrafiya və təbii resurslar

TƏBİİ VƏ TEXNOGEN FƏLAKƏTLƏRİN AZƏRBAYCANIN NEFT-QAZ SƏNAYESİNİN ƏRAZİ TƏŞKİLİNƏ TƏSİRİ

N.Ə.Paşayev

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə təbii və texnogen fəlakətlərin Azərbaycan Respublikasının neft-qaz  sənayesinin ərazi təşkilinə və ətraf mühitə mənfi təsirinin iqtisadi və sosial-coğrafi baxımdan öyrənilməsinin aktuallığı əsaslandırılır. Respublika ərazisində yayılmış və inkişaf edən ayrı-ayrı təbii və texnogen fəlakətlərin neft-qaz hasilatına regional və lokal miqyasda təsiri ətraflı təhlil edilmiş və onlara qarşı səmərəli mübarizə aparılmasının yolları  göstərilmişdir.

ƏDƏBİYYAT:

  1. Azərbaycanın sənayesi. ARDSК: Bakı, 2014, 340 səh.
  2. Mirzəyev A.B., Şıxəliyev F.B. Abşeron yarı­ma­dası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yer­lə­şən neft-mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və on­ların aradan qaldırılması yolları. Bakı: 2012, 368 səh.
  3. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azər­­baycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğ­rafiyası. Bakı, 2010, 416 səh.

Məqaləni yüklə