Coğrafiya və təbii resurslar

TƏBİİ-TƏSƏRRÜFAT SİSTEMLƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF SƏVİYYƏSİNİN XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ DEMOQRAFİK PRİNSİPLƏRİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

A.U.Makanova

Xülasə. Təbii-təsərrüfat sistemlərinin sosial-iqtisadi inkişa­fı­nın səviyyəsinin demoqrafik cəhətdən qiymətləndiril­məsi və işlənib hazırlanması prinsipləri regional tematik xəritələşdirilmənin inkişafı ilə bağlıdır. Xəritələşmənin əsas prinsiplərinin işlənib hazırlanması, sosial-iqtisadi vəziyyəti və demoqrafik durumun qiymətləndirilməsi imkan verir ki, yüksək informasiyalı sosial-iqtisadi və demoqrafik kartoqrafik modellər hazırlansın. Onlar hö­kumət və idarəçilik orqanları tərəfindən regional inkişaf konsepsiyasının işlənib hazırlanmasında, iqtisadi və so­sial xarakterli məsələlərin kompleks həllində və təbiət­dən təhlükəsiz istifadə haqqında qəraralar qəbul etmə­sində istifadə oluna bilər.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Новое в тематике, содержании и ме­тодах составления экономических карт (1970-1973). – М.: Изд. МФГО, 1974
  2. Картографирование географических сис­тем. – М.: Изд-во МГУ, 1981
  3. Зайончковская Ж.А. Демографическая си­туация и расселение. – М. Наука, 1990.
  4. Бухгольц О.Э. Социально-экономичес­кая картография. – М.: Изд-во МГУ, 1975
  5. Нам О.А. Принципы формирования страте­гий социально-экономического развития регионов. / «Проблемы деятельности хозяй­ствующих субъек­тов современной
  6. Комплексная программа социально-эконо­мического развития Алматинской облас­ти на 2007-2010 годы. Талдыкорган, 2010. – 16 с.
  7. Национальный атлас Республики Казах­стан. Том II Социально-экономическое развитие. Алматы, 2006
  8. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт. – М.: Изд-во МГУ, 1999.
  9. Основные индикаторы труда за 2011г. Де­партамент статистики Алматинской области 2009г. 128 с.
  10. Об индикаторах оценки уровня социально-экономического развития и прогресса /под ре­дак­цией Шахрая С.М. – М., 2008. – 356 с.

 

Məqaləni yüklə