Coğrafiya və təbii resurslar

TƏBİİ-DAĞIDICI HADİSƏLƏR VƏ ONLARIN NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASINDA SOSİAL SIĞORTA İŞİNİN ROLU

S.Q.Əliyeva

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. Təbii-dağıdıcı hadisələr və proseslər təsərrüfat obyektləri və əhalinin şəxsi təsərrüfatına ciddi ziyan vuran amillərdir. Onlardan qorunmaq üçün davamlı olaraq tədbirlər görülsə də, bəzi hallarda bu prosesləri qabaqcadan xəbər vermək və mühafizə işləri aparmaq çətin olur. Ona görə sı­ğor­ta­lan­ma­nın tətbiq edilməsinə böyük ehtiyac vardır. Məqalədə təbii-dağıdıcı hadisələr və proseslərin nə­ti­cələrinin aradan qaldırılması üçün sığortanın tətbiqinin genişləndirilməsi zərurəti ön plana çəkilir, bu sahədə həyata keçirilməsi vacib olan tədbirlər təklif edilir.

Ədəbiyyat:

  1. Babaxanov N.A. Təbii fəlakətləri ram et­mək olarmı? Bakı, 2006.
  2. Məhərrəmova X.C. Azərbaycan ərazisində baş verən dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələr. Ba­kı, 2008.
  3. Azərbaycanın statistik göstəriciləri – 2013. Ba­kı, DSK, 2014.
  4. Azərbaycanın regionları – 2013. Bakı, DSK. 2014.
  5. Mahmudov R. Azərbaycanda təhlükəli hid­rometeoroloji hadisələr. Bakı, 2014.
  6. Musayeva M.R. Daşqınların təsərrüfatın in­ki­şafı və ərazi təşkilinə təsiri. Bakı, 2014.

Məqaləni yüklə