Coğrafiya və təbii resurslar

SU HÖVZƏLƏRİNİN ÜÇQAT QOVUŞDUĞU ƏRAZİLƏR PLANETİN UNİKAL HİDROQRAFİK NÖQTƏLƏRİ KİMİ

N.A.Atutova, R.A.Filenko

Xülasə. 30 il bundan əvvəl Baykal ətrafının böyük coğrafi tədqiqatçılarından biri olan Timur Jalsarayın Rusiyada ilk dəfə olaraq suayrıcı nöqtələrin, yəni iki böyük hövzə­nin üçüncü ilə qovuşduğu ərazilərin böyük əhəmiyyətə ma­lik olması ideyasını irəli sürmüşdür. Bu məqalədə pla­netimizin üç böyük çay hövzələrinin qovuşduğu ən əhə­miyyətli suayrıcı nöqtələrin göstəriciləri araşdırılır. Tür­kiyədə Atlantik, Hind və Xəzər hövzələrinin qovuş­duğu belə bir nöqtə mövcuddur.

ƏDƏBİYYAT

  1. Атутова Н.А. Тимур Жалсарайн о горе Пал­ласа и других водораздельных точках планеты // П.С. Паллас и его вклад в познание России: Сб. Ма­териалов Всероссийского симпозиума с междуна­родным участием. – Чита: «Поиск», 2011. – С. 87-88.
  2. Великий Андомский водораздел / Науч. ред. – д. г.-м. н. В.С. Куликов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. – С. 60.
  3. Воробьев В.М. Культурно-этнические кон­так­ты на континентальных водоразделах. Тверь, 2004.
  4. Жалсарайн Т.У. Четыре точки на планете // Агинская правда. – 1979 – №67.
  5. Мечников Л.И. «Цивилизация и великие исто­рические реки». /статьи; сост., предисловие, примеч. В.И. Евдокимова. М., 1995.
  6. Филенко Р.А., Атутова Н.А. О поиске точки стыка речных бассейнов Ганга, Инда и Брахмапутры в Гималаях. // Записки Забайкальского отделения Русского географического общества. Выпуск 131. Гл. ред. А. В. Константинов. – Чита, Изд-во ЗО РГО, 2012. – C.137-141.

 

Məqaləni yüklə