Coğrafiya və təbii resurslar

ŞİRVAN DÜZÜ GƏTİRMƏ KONUSLARI VƏ KONUSLARARASI ÇÖKƏKLİKLƏRİ  LANDŞAFTLARININ  DİFERENSİASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ə.Q.Xudeynatova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Şirvan düzü gətirmə konusları və konuslararası çökəklikləri landşaftlarının diferensi­asiya xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. ArcGIS proqramında ərazinin meyilliyi, parçalanmanın də­rinliyi və sıxlığı xəritələri tərtib edilmişdir. Ayrı-ayrı gətirmə konuslarının relyef xüsusiyyətləri və qrunt sularının səviyyəsindən asılı olaraq diferensiasiyası araşdırılmışdır.

ƏDƏBİYYAT

 1. Алимов А.К., Магамедов А.М,. Майылов Ф.Ю. Гидрогеологические основы регулирования водно-солевого режима орошаемых земель аридной зоны.Баку:  «Элм », 1996.  381 стр.
 2. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. AMEA akademik  H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.  I cild. Fiziki coğrafiya. Bakı, 2014. 529 səh.

3. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafi­yası. I  cild, Bakı: Elm, 1996. 265 səh.

4. İsmayılov M.C. Azərbaycanda geosistemlərin op­timallaşdırılmasının müasir vəziyyəti və əsas istiqamət­ləri (Kür- Araz ovalığı timsalında). Azərbaycan landşaft­larının optimallaşdırılması, səmərəli təşkili və davamlı inkişafın müasir problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cə­miyyətinin əsərləri. XVI cild. Bakı-2011. 219-225 səh.

 1. İsmayılov M.C., Kür çökəkliyi landşaftlarının ekologiyasına təsir edən əsas amillər. İnsan və Təbiət. Elmi və praktiki konfransın materialları.Bakı-2002. 23-27 səh.
 2. Kərimov O.A. Şirvan düzünün landşaftı və onun formalaşmasına relyefin təsiri. Сoğrafiya elmləri nami­zədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi. Bakı -1975. 158 səh.
 3. Гарибов Я.А. Антропогенное изменение естес­твенных ландшафтов Ширванской равнины и пути их дальнейшей рациональной реконструкции. Авто­реферат канд. дисс. Баку, 1982 .25 стр.
 4. Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının optimallaşdırılması. Bakı. AzTU mətbə­əsi, 2012. 216 səh.
 5. Климат Азербайджана. Под. ред. Мадатзаде А.А. и Шихлинского Э.М.  Баку: изд-во А Н  Азерб. ССР, 1968,  345 стр.
 6. Мусеибов М.А. Геоморфология и новейшая тектоника Среднекуринской впадины. Баку, Азернешр, 1975. 200 стр.
 7. Müseyibov. M.A., Quliyev. R.Y. Azərbaycan SSRİ–nin geomorfologiyası, ADU nəşri, Bakı -1974, 239 səh.
 8. Рельеф Азербайджана. Баку :«Элм »,1993. 292 стр.
 9. Ширинов Н.Ш., Новейшая тектоника и раз­витие рельефа Кура-Араксинской депрессии. Баку : «Элм», 1975. 191 стр.

Məqaləni yüklə