Coğrafiya və təbii resurslar

SEL OCAQLARINDA LANDŞAFTLARIN TRANSFORMASİYASI (Böyük Qafqazın cənub yamacı timsalında)

C.S.Məmmədova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalə Böyük Qafqazın cənub yamacının sel ocaqlarında landşaftların transformasiyaya məruz qalması mövzusuna həsr olunur. Sürüşmə və uçqunların,  səpinti, dağıntı, ufantı və digər seləmə­lə­gətirən proseslər kimi, dağ yamacları landşaftlarının dinamikasında böyük rol oynadığı geniş şərh edilir.

Qeyd olunur ki, Böyük Qafqazın cənub yamacında sel ocaqları aktivləşmə mərhələsindədir. On­ların tədqiq edilməsində, sel ocaqları landşaftlarının deşifrlənməsində kosmik şəkillərin mikro­struk­turu və aerofotoşəkillər böyük əhəmiyyətə malikdir. Sel ocaqları aktivlik dərəcəsinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir, məhz buna görə də onlar aerofotoşəkillərdə açıq-boz rəngdən tünd-boz rəngədək dəyişilir və sel axınlarının yaranmasında müxtəlif rola malik olur.

ƏDƏBIYYAT

 1. Ализаде Э.К., Микаилов А.А., Гулиева С.Ю., Кучинская И.Я. Оценка современного сос­тояния геокомплексов Азербайджана на ос­нове ана­лиза новой ландшафтной карты. Мате­риалы межд. науч. конф. «Ландшафтознавство, стан, проблеми, перспективи», Львов, 2014, с. 86-89.
 2. Ализаде Э.К., Тарихазер С.А. Высотно-ландшафтная обусловленность развития селе­вых процессов в горных геосистемах южного склона Большого Кавказа // Избранные матери­алы ХII Международной конференции «Устой­чивое разви­тие горных территорий в условиях глобальных из­менений». Владикавказ, 2015, №1, с. 21-29
 3. Ализаде Э.К., Тарихазер С.А. Экогео­мор­фо­логическая опасность и риск на Большом Кавказе (в пределах Азербайджана). Баку, 2015, 236 с
 4. Будагов Б.А. О связах новейших тектони­ческих движений с селеобразованием на южном склоне Большого Кавказа. // Докл. АН Аз. ССР 1961, т. 17, №4, с. 309-314
 5. Будагов Б.А. Геоморфология южного скло­на Большого Кавказа. // Баку: Элм, 1969, 177 с.
 6. Будагов Б.А. Картирование селеносных ра­йонов в средних и крупных масштабах в связи с прогнозом селевых явлений // Тезисы докладов Все­союз. конф. о проблемах инженерной геологии в связи с рациональным использ. геол. среды. Л., 1976, с. 9-10
 7. Будагов Б.А. Природно-разрушительные явления южного склона Большого Кавказа и неко­торые меры борьбы с ними // В сб.: Закономерности размещения стратиформных месторождений цвет­ных металлов в юрских сланцах Восточного Кав­каза. Баку: «Элм», 1982, с. 46-47
 8. Будагов Б.А., Ализаде Э.К., Тарихазер С.А. Современные тенденции развития стихийно-разру­шительных процессов и оценка экогеоморфологи­ческой опасности (на примере южного склона Боль­шого Кавказа). Сборник материалов научно-практи­ческой конференции «Природно-разрушительные явления и экогеоморфологические проблемы разви­тия Шеки-Загатальского региона». Азербайджан, Шеки, 2005, с. 25-29
 9. Гамидова З.А. Оценка морфодинамической напряженности рельефа селеопасных территорий (на примере южного склона Большого Кавказа). дис­сер., Баку, 2011,173 с.
 10. Кучинская И.Я. Динамика изменения ланд­шафтно-экологической ситуации на Большом Кав­казе (в переделах Азербайджана). // Алматы, 2013, 50-58 с.
 11. Мамедализаде М.О. Изучение ландшафтов бассейнов селеносных рек южного склона Большого Кавказа (междуречье Мухахчай и Фильфильичай) с использаванием материалов аэрефотоснимков. // диссер., Баку 1986, 169 с.
 12. Садов. В.Д. Изучение эгзогенных процес­сов аэроландшафтным методом. // М. Недра. 1978, 151 с.
 13. Тарихазер С.А., Алекперова С.О. – Прогно­зирование селевых явлений и их воздействие на природно-хозяйственную систему южного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) // Вестник САФУ, Серия «Естественные науки», №1, 2015 г., с. 38-50

Məqaləni yüklə