Coğrafiya və təbii resurslar

YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ PEYK ŞƏKİLLƏRİNIN MƏKAN HƏLLİNİN  İNKİŞAFI ÜÇÜN SEGMENTASİYANIN KEYFİYƏT XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

T.Kavazoğlu, H.Tonbul

Xülasə. Uzaqdan görünüşlərin mürəkkəb xarakterinə görə, mənzərə obyektlərini seqmentləşdirməklə onların dəqiq təsvi­rini qurmaq çox çətindir. Parametrlərin seçilməsi, xətlə­rin sıxlığı, spektral imkanları, məkan və qu­ruluş məlumatları daxil olmaqla bir çox faktor yara­dı­lacaq seqmentlərin keyfiyyətinə təsir göstərdiyindən, yüksək keyfiyyətli görüntü obyektlərinin təmin olunma­sı üçün hərtərəfli analizin aparılması tələb olunur. Bu tədqiqatda Worldview-2 peyk modelindən istifadə etməklə beş müxtəlif (0.5, 2, 4, 8, 16 metr) məkan imkanlarının segmentasiyanın keyfiyətinə təsiri təhlil edilmişdir. Bu işdə segmentasiya prosesləri üçün çoxhəlli seqment­ləş­dirmə alqoritmi ən geniş istifadə edi­lən metod və eCog­nition proqramında mövcud olmuş­dur. Məkan imkan­la­rının seqmentasiya keyfiyyətinə təsiri 3 fərqli torpaq is­tifadəsi / örtü sahəsi, əhatə dairəsi, sahənin indeks key­fiyyət göstəricilərindən istifadə edərək tikinti, otlaq tor­paqları və yollar üçün tədqiq edilmişdir. Müşahidə olun­muşdur ki, 0,5 ilə 2, 4, 8, 16 metrdən təkrar istifadəsi seqment­ləşdirmə nəticələrinin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcə­də azaldır. Məsələn, yol bölmələri üçün məkana görə həledilmə 8-dən 16 metrəyə gədər məsafənin art­ması keyfiyyət göstəricilərini təxminən 77% azaldır. Bu təd­qiqarların nəticələrinə görə, həlletmə icazəsi 4 və ya daha çox olanda (yəni 0,5 və 2 metr) seqment göstə­ri­ci­ləri ba­xımından onların istifadə edilməsi məqbul nəti­cə­lər ve­rəcəkdir. Aşağı həll edilməyə üstünlük verildikdə, seq­mentlərin keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə azalır, bu­na görə yaradılmış görüntü obyektləri çoxmiqyaslı olur və bu da  deseqmentləşdirmənin artımını göstərir.

ƏDƏBİYYAT

1. Baatz, M., Schape, A., 2000, Multiresolution Seg­mentation: An  Optimization  Approach  for  High  Qu­ality  MultiScale Image Segmentation. Strobl, J., Bla­schke, T. and Griesbner, G. (Ed.), Angewandte Geo­graphische Informations- Verar­beitung, XII, Wichmann Verlag, Karlsruhe, Ger­many, 12-23.

2. Cheng, J., Bo, Y., Zhu, Y., Ji, X., 2014. A novel met­hod for assessing the segmentation quality of high-spa­tial resolution remote-sensing images. In­ternational Jo­urnal of Remote Sensing 35 (10), 3816–3839.

3. Clinton, N., Holt, A., Scarborough, J., Yan, L., Gong, P., 2010. Accuracy Assessment Measures for Ob­ject-based Image Segmentation Goodness. Photogram­metric Engineering & Remote Sensing 76 (3), 289–299.

4. Drăgut, L., Csillik, O., Eisank, C., Tiede, D., 2014. Automated Parameterisation for Multi- Scale Image Segmentation on Multiple Layers ISPRS Jo­urnal of Photogrammetry and Remote Sensing, 88 (100), 119–127.

5. Johnson, B., Xie, Z., 2011. Unsupervised image seg­mentation evaluation and refinement using a multi-scale approach. ISPRS Journal of Photo­grammetry and Re­mote Sensing 66, 473-483.

6. Kavzoglu, T. 2017. Object-Oriented Random Forest for High Resolution Land Cover Mapping Using Qu­ickbird-2 Imagery, Handbook of Neural Computation, pp. 607-619, pg.   658, ISBN: 9780128113196, Amster­dam: Elsevier.

7. Kavzoglu, T., Yildiz Erdemir, M., Tonbul, H., 2017. Classification of semiurban landscapes from very high resolution satellite images using a regio­nalized multi­scale segmentation approach. Journal of Applied Re­mote Sensing, 11 (3), 035016.

8. Kavzoglu, T., Tonbul, H., 2018, An Experimen­tal Comparison of Multi-Resolution Segmentation, SLIC and K- Means Clustering for Object-Based Classifi­ca­tion of VHR Imagery. International Jo­urnal of Remote Sensing, (published online), doi.org/10.1080/01431161.2018.1506592.

9. Kim, M., Madden, M., Warner., T. A., 2009. Forest Type Mapping Using Object-specific Tex­ture Measures from Multispectral IKONOS Image­ry: Segmentation Quality and Image Classification Issues. Photogram­metric Engineering & Remote Sensing, 75 (7), 819–829.

10. Kim, M., Warner, T.A., Madden, M., Atkinson, D.S., 2011. Multi-scale GEOBIA with very high spatial resolution digital aerial imagery: scale, tex­ture and image objects. International Journal of Re­mote Sensing 32 (10), 2825–2850.

11. Lenarčič, Š.A., Ritlop, K., Duric, N., Cotar, K., Oš­tir, K., 2015. Impact of spatial resolution on cor­relation between segmentation evaluation metrics and forest classification accuracy, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engi­neering, pp. 9643,96430T.

12. Lucieer, A., Stein, A., 2002. Existential Uncer­tainty of Spatial Objects Segmented from Satellite Sensor Ima­gery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 40, 2518–2521.

13. Mesner, N., Oštir,K., 2014. Investigating the impact of spatial and spectral resolution of satellite images on segmentation quality.  Journal  of  Ap­plied  Remote  Sensing  8,  083696–083696.

14. Neubert, M., Herold, H., Meinel,  G.,  2006. Evalua­tion  of remote sensing image segmentation quality–fur­ther results and concepts. The Interna­ti­onal Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Infor­mation Sciences, vol. XXXVI, no. 4/C42, pp. 6-11, 2006.

15. Winter,  S.,  2000.  Location  Similarity  of  Re­gions.  ISPRS Journal of Photogrammetry and Re­mote Sensing 55 (3), 189–200.

16. Zhang, Y. J., 1996. A Survey on Evaluation Methods for Image Segmentation. Pattern Re­cog­nition 29 (8), 1335–1346.

17. Zhang, H., J., Fritts, E., Goldman, S. A., 2008. Ima­ge Segmentation Evaluation: A Survey of Un­supervised Methods. Computer Vision and Image Understanding 110, 260–280.

18. Zhang, L., Li, X., Yuan, Q., Liu, Y. 2014. Ob­ject-based approach to national land cover map­ping using HJ satellite imagery. Journal of Applied Remote Sensing 8, 083686

 

Məqaləni yüklə