Coğrafiya və təbii resurslar

SAMUR-DƏVƏÇİ OVALIĞININ REKREASİYA POTENSIALI VƏ ONDAN İSTİFADƏNİN EKOCOĞRAFİ PROBLEMLƏRİ

Ə.A.Əliyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Samur-Dəvəçi ovalığı Böyük Qafqazın şimali-şərq hissəsində yerləşməklə, Siyəzəndən dar zolaq kimi başlayaraq, Samur çayına qədər davam edir. Bura respublikamızın zəngin rekreasiya potensialı imkanları və ekoturizm ehtiyatlarına malik olan ərazilərindən biridir. Xüsusilə ovalığın bol günəş şüası, düzən meşələri, saf havası, mavi dənizi, qızmar qumlu çimərlikləri, meyvə bağları və s. gö­zəllikləri ilə seçilən Yalama-Nabran zonası hissəsini bu baxımdan əvəzolunmaz ərazi hesab etmək olar. Məqalədə göstərilən rekteasiya imkanları ilə bərabər, müxtəlif səbəblərdən burada yaranmış ekocoğrafi problemlər və onların həlli yolları araşdırılır.

ƏDƏBİYYAT

  1. Əliyev F.Ş. Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları ehtiyatlarının istifadə və geoekoloji problemləri. Çaşoğlu, Bakı, 2000.
  2. Budaqov B.Ə. Azərbaycan Respublikası ərazisi­nin ekoloji gərginlik dərəcəsinə görə ekoloji-coğrafi ra­yonlaşdırılması. Təhlükəli təbiət hadisələrinə həsr edil­miş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Elm. 1994.
  3. Dərgahov V.S. Azərbaycanın Xəzərsahili bölgəsi­nin rekreasiya-turizm ehtiyatları. Bakı, 2003.
  4. İsmayilov M.C. Samur-Dəvəçi ovalığının mü­asir landşaftlarının dinamiki proseslərinə təsir edən fak­torlar. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, VI cild s. 40-51. Bakı, 1999-cu il.
  5. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycan torpaqlarının ekolo­ji qiymətləndirilməsi. Bakı, 1998.
  6. Məmmədov Q.Ş, Xəlilov M.Y. Azərbay­canın meşələri. Bakı, 2002.
  7. Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafi­yası, Bakı, 1998.
  8. Xəlilov Ş.B. Azərbaycanın ekocoğrafi problemlə­ri. Bakı, 2006.
  9. Göyçaylı Ş.Y Ətraf mühiti mühafizə və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə. Bakı.1996.
  10. Şıxlinski Ə.M. Azərbaycanın iqlimi. Bakı, 1968.

Məqaləni yüklə