Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA  İQTİSADİ  RAYONUNUN  SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI

A.Ç.İsmayılova

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun, onun tərkibinə daxil olan inzibati rayonla­rın sosial-iqtisadi inkişafına təsir göstərən amillərin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Burada həmin məsələlərin təhlili, regiondaxili fərqlər, habelə möv­cud üstünlüklər araşdırılır və çatışmazlıqlar müəyyən edilir. İqtisadi ra­yonda əha­linin yüksəklik qurşaqları üzrə məskunlaşmasının coğrafi xüsu­siy­yətləri və məş­ğulluq səviyyəsi, ümumilikdə sosial-iqtisadi inkişafa təsir edən bir sıra prob­lem­lərin həlli yolları ön plana çəkilmiş, istər ənənəvi, istərsə də yeni yaradılan sa­hə­lərdə əhalinin məşğul­luğunun yüksəldilməsi istiqamətində problemlər və onların həlli yolları tədqiq olunur.

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda mövcud əmək potensialından səmərəli isti­fadə edilməsi istiqamətləri, həmçinin sosial-iqtisadi amillərin əhalinin məş­ğul­lu­ğuna təsiri statistik məlumatlar əsasında təhlil edilmiş, bu sahədə  prob­lemlər və onların həlli istiqamətləri müəyyənləşdirilərək təkliflər və tövsiyələr veril­mişdir.

Açar sözlər: məşğulluq, ekocoğrafi amillər, işsizlik səviyyəsi, iqtisadi səmərəlilik, miqrasiya, dağlıq ekosistemlər.

ƏDƏBİYYAT

 

 1. Azərbaycanın regionları-2018, Bakı, DSK, 2019, 768 s.
 2. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya­alınma materialları. XIII c. Bakı, 2010. 722 s.
 3. Azərbaycanın əhalisi-2018, Bakı: DSK, 2019, 134 s.
 4. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” Bakı şəhəri, 27 fevral 2014-cü il, № 118.
 5. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki Rayonu. 1999.112 s.
 6. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. 2003. 190 s.
 7. Azərbaycan Respublikasında demoqrafik in­kişaf: “Əhali məskunlaşmasının perspektivləri və re­gio­nal problemləri” mövzusunda elmi konfransın mate­ri­alları. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, Azərbaycan MEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, 2016. 344 s.
 8. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015. 399 s.
 9. Alıyev İ.H. “Qloballaşma şəraitində aqrar sa­hənin dayanıqlı inkişafının təmin  olunmasının sosial-iqtisadi problemləri” Bakı, 2008.
 10. B.Ə.Budaqov, Eminov Z.N. İ.E.Mər­da­nov. Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinin yüksəklik qur­şaqları üzrə yerləşməsi qanunauy­ğun­luqları ∕∕  AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2006, № 3, s.89-97. 
 11. Eminov Z.N. Azərbaycanda əhalinin demo­qrafik göstəricilərinin müasir vəziyyəti (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu). AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun əsər­ləri, II (XII) buraxılış. Bakı: Elm, 2003, s. 127-138.
 12. Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı, 2005, 560 s.
 13. Eminov Z.N. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun inkişaf perspektivləri / “Şəki-Zaqatala bölgə­sinin təbii-dağıdıcı hadisələri və regionun inkişafının ekocoğrafi problemləri” konfransının materialları. Şəki: 2005, s. 79-82.
 14. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhali məskunlaşması və demoqrafik inkişaf problemləri. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu “Avropa”, Bakı, 2016, 184 s.
 15. İmrani Z.T., Zeynalova K.Z. Azərbaycanda tə­sərrüfatın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri. Bakı: Nafta -Press, 2014, s. 232.
 16. Kərimov R.N. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi ra­yo­nunda kənd məskunlaşmasının tədqiqi. “Coğrafya və təbii resurslar” jurnalı, Bakı, 2015. № 1, s. 91-95.

 

Çapa qəbul olunub: 30 avqust 2020

Məqaləni yüklə