Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ SAHƏ STRUKTURUNUN DƏYİŞMƏSİ

Q.M.Ağabalayev

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. Ölkədə aparılan aqrar islahatlar kənd təsərrüfatının sahə strukturunun dəyişməsinə böyük təsir göstərmiş, torpaqlardan istifadə edilməsi, becərilən kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidi dəyiş­miş­dir. Torpaqlar şəxsi mülkiyyətə keçdikdən sonra çox gəlir gətirən sahələrin inkişafına üstünlük verilmişdir. Lakin bu sahələr emal sənayesinin yaradılmasına imkan vermir. Yüngül və yeyinti sə­na­yesinin inkişafı təbii-coğrafi şəraitin daha çox gəlir götürməyə imkan verdiyi məhsulların ye­tiş­dirilməsindən asılıdır.

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu ölkənin ən mühüm kənd təsərrüfatı regionlarından biridir. Bu sahənin inkişafı regionun iqtisadi potensialının güclənməsinə şərait yaradar.

Ədəbiyyat:

  1. Azərbaycanın regionları -2013. Bаkı: DSК, 2014, 778 s.
  2. Azərbaycanın statistik göstəriciləri -2009. Bakı: DSK, 2010, 840 s.
  3. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı – 2013. Bакı: ДSК, 2014, 662 с.
  4. Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatına dair Dövlət Proqramı (2008-2015). Bakı, 2008, 51 s.
  5. Azərbaycanın sənayesi 2012. Bаkı: DSК, 2013, 332 s.
  6. N.Ə.Paşayev, N.H.Əyyubov, Z.N.Eminov. Azər­baycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğ­rafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.
  7. Azərbaycanın əhalisi – 2013, Bаkı: DSК, 2014, 109 s.
  8. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iq­tisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər). “Azərbaycan” qəz, Bakı, 2004, 13 fevral.
  9. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı. “Respublika” qəz, Bakı, 2009, 16 aprel.
  10. Yeni iş yerləri. Statistik məcmuə. Bакı: ДSК, Yanvar 2014.

Məqaləni yüklə