Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNUN DAVAMLI İNKİŞAFINDA YENİ EKOTURİZM OBYEKTLƏRİNİN ROLU

Z.T.İmrani1, Y.R.Rəhimov2

1AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

2AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Xülasə. Turizmin sürətlə inkişaf edən sahələrindən biri ekoturizmdir. Təbii ehtiyatların və mədəni irsin qorunub-saxlanması, eləcə də öyrənilməsində ekoturizm mühüm rola malikdir. Ekoturizm təbii-coğ­rafi ehtiyatlarından istifadə və bioloji müxtəlifliyin qorunması ilə yanaşı, hər bir regionun turizm təsərrüfatının davamlı inkişafında mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, məqalədə Şəki-Zaqatala iq­ti­sadi-coğrafi rayonunun davamlı inkişafında ekoturizmin rolu araşdırılmış, son illər regionda tu­riz­min inkişaf tendensiyası verilmiş, ekoturizm potensialı daha yüksək olan təbiət abidələrindən isti­fa­də yolları göstərilmişdir.

ƏDƏBIYYAT

 1. Azərbaycanın regionları. Bakı: ARDSK, 2017, 806 s.
 2. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya­alınması, 2009-cu il. XIX cild. Bakı: 2011.
 3. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu / AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Şəki Re­gi­onal Elmi Mərkəzi. B.Ə. Budaqovyn redaktəsi ilə. Bakı: Nafta-Press, 2003, 190 s.
 4. Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması. Bakı: İqtisad Universiteti, 2011, 494 s.
 5. Əsgərov Ə.T., Bilalov B.Ə., Gülalıyev Ç.G. Ekoloji turizm. Bakı: Adiloğlu, 2011, 276 s.
 6. Paşayev N.Ə., Ağakişiyeva G.R. Turizm fəa­liy­yətinin ətraf mühitə təsiri problemləri / “Azərbaycan Hava Yolları” QSC Milli Aviasiya Akademiyasının “Elmi məcmuələr” jurnalı. Cild 17, №2. Bakı: 2015, s. 51-57.
 7. İmrani Z.T., Soltanov E.Z., Fətullayeva M.S. Azərbaycanın turizm təsərrüfatının inkişafinda iqlim amilinin rolu // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XX cild. Bakı: 2017, s. 505-510.
 8. Məmmədov C.А., Soltаnovа H.B., Rəhimov S.H. Bеynəlxаlq turizmin coğrаfiyаsı. Bаkı: Mütərcim, 2002, 512 s.
 9. Məmmədov E.Q. Azərbaycanda turizm baza­rı­nın formalaşması və idarə olunmasının regional xü­su­siyyətləri. Bakı: Gənclik, 2013, 172 s.
 10. Məmmədov Q., Yusifov E., Xəlilov M., Kə­ri­mov V. Azərbaycan: ekoturizm potensialı: I cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2012, 360 s.
 11. Soltanova H.B. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı. Bakı: AzTU, 2015, 476 s.
 12. Гужин Г.С., Беликов М.Ю., Клименко Е.В. Менеджмент в иностранном и внутреннем туризме. Краснодар: Кубанский Государственный Универси­тет, 1997, 244 с.
 13. Долженко Г.П. Основы туризма. Ростов-на-Дону: МарТ, 2009, 319 с.
 14. Дроздов А.В. Основы экологического ту­риз­ма. Москва: Гардарики, 2005, 271 с.

 

Məqaləni yüklə