Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA KƏND MƏSKUNLAŞMASININ TƏDQİQİ

R.N.Kərimov

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun ərazisində kənd yaşayış məntəqələrinin yerləşməsi və kənd areallarının coğrafi yayılması tədqiq olunur. Region kəndlərinin morfoloji və funksional xüsusiyyətləri əsasında müqayisəsi verilir. Kəndlərin yerləşməsində, kənd əhalisinin məskunlaşmasında təbii şəraitin və sosial-iqtisadi amillərin rolu, inzibati rayonlar üzrə kəndlərin paylanma xüsusiyyətləri öyrənilərək təhlil edilir. Məqalədə ilk dəfə olaraq Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun yaşayış məntəqələri kənd arealları və yarımarealları üzrə qruplaşdırılmaqla öyrənilir. Sonda regionun kənd məskunlaşmasının davamlı inkişafına dair tövsiyələr verilir.

Ədəbiyyat

  1. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1989, 1999 və 2009-cu illər üzrə siyahıyaalınması mə­lu­mat­ları.
  2. Azərbaycanın əhalisi – 2013 (Azərbaycan Res­publikası Dövlət Statistika Komitəsinin məc­mu­əsi). Bakı, 2014.
  3. Dərgahov V.S., Kərimov R.N. Şəki-Zaqatala böl­gəsinin ekoloji və kənd turizm imkanları. “Müs­tə­qillik illərində coğrafiya elminin inkişafı” möv­zu­sunda Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti BDU fi­li­alının konfransının materialları, Bakı, 2013, s. 259-265.
  4. Əyyubov N.H., Abdullayeva G.İ. Şəki-Za­qa­ta­la iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin yüksəklik qur­şaqları üzrə yerləşməsi: meyillər və tək­mil­ləş­di­rilmə. “Coğrafiya və Təbii Resurslar” jur­na­lı, №1, 2015, s. 79-82.
  5. İmrani Z.T. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda tə­sərrüfat sahələrinin inkişaf istiqamətləri. AMEA-nın “Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii-dağıdıcı ha­di­sə­ləri və regionun inkişafının ekocoğrafi prob­lem­ləri” elmi-praktiki konfransı. Şəki, 2005, s. 82-85.
  6. Mehrəliyev E.Q., Əyyubov N.H., Sadıqov M.O. 1988. Azərbaycan SSR-də əhalinin məs­kun­laş­ması məsələləri. “Elm”, Bakı, 196 s.

Məqaləni yüklə