Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ RAYONUNUN SƏNAYE SAHƏLƏRİ VƏ ONUN ƏRAZİ TƏŞKİLİ

N.Ə.Paşayev, N.B.Ərtünov

 

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]  [email protected]

X ü l a s ə

Məqalədə Şəki rayonunun  sənaye müəssisələrinə və onun ərazi təşkili mə­sə­lələri  tədqiq olunmuşdur. “Regionların sosial- iqtisadi inkişafı (2014-2018) Dövlət proqramı” çərçivəsində rayonda görülən işlərə toxunulmuşdur. Re­gi­onun sənaye potensialı ətraflı öyrənilmiş və ərazinin SWOT təhlili  apa­rıl­mış­dır. Sənayenin inkişafının güclü və zəif tərəfləri, həmçinin bu inkişafa təkan verəcək və ya mane olan amillər, sənayenin hər bir sahəsi o cümlədən ye­yinti, yüngül, tikinti sənayesi sahələri geniş şəkildə tədqiq edilmişdir. Həm­çinin, əra­zinin sənaye sahələri  xəritəsi hazırlanmış, xəritədə ərazidə mövcud olan sə­naye müəssisələri ilə yanaşı, eyni zamanda potensial tikilə biləcək sa­hələr də qeyd olunmuşdur. Və bu məqsədlə  peyk şəkillərindən istifadə edil­mişdir. Sta­tistik materiallardan istifadə edilməklə rayonun yuxarıda qeyd olu­nan hər bir sənaye sahəsi üçün illər üzrə intervallar götürməklə ərazinin iq­ti­sadi təhlili aparılmışdır. Tədqiqat rayonunda aparılan SWOT analizindən sonra  bir sıra  nə­ticələr əldə edilmiş, rayonda sənayenin inkişaf perspektivləri müəy­yən olunmuşdur.  Sonda isə rayonun sənayesinin yaxşılaşdırılması üçün  mü­va­fiq təkliflər verilmişdir.

Açar sözlər: Şəki sənayesi, SWOT analizi, məsafədən zondlama, ərazi təşkili, tərəflərin iştirakı

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycanın Sənayesi, ARDSK, Bakı, 2018.
  2. Construction and Urban Planning, Yong Huang, Tai Bao and Hong Wang, Advanced Materials Research Vols. 2013. səh. 671-674
  3. Godschalk, D. R. (1972). New Communities or Company Towns? An analysis of resident participation in new towns. Paper, mimeo, to conference on Human Factors in New Town Development, U.C.L.A. June 1972
  4. Paşayev N.Ə., Ağakişiyeva G.R., Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası, İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya, Yüngül sənaye, səh 243-247, Bakı, 2015, səh 328.
  5. Həsənov T.G., Kərimli Y.S. Rayon və şə­hər­lə­rin planlaşdırılması. Bakı: Kooperasiya, 2014, 330 s.
  6. Regionların sosial- iqtisadi inkişafı (2014-2018) Dövlət proqramı, Statistik Məcmuə, ARDSK, Bakı, 2019
  7. Mardiana H., STIE Pelita Bangsa, Sutarman Su­tarman STIE ISMS, Swot analysis in manufacturing company organization, International refereed journal of engineering and science (IRJES), Volume 7, issue 1 (2018), pp. 40-46
  8. Gorelick N., Hancher M., Dixon M., Ilyush­chenko S., Thau D., Moore R., Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone, Re­mote Sensing of Environment, 202 (2017), pp 18-

 

Çapa qəbul olunub: 27 yanvar 2020

Məqaləni yüklə