Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏHƏR AQLOMERASİYASI VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI ZONALARIN TƏDQİQİ (METODOLOJİ ƏSASLAR)

A.I.Şadrin, L.A.Dorofeyeva

Xülasə. Məqalədə şəhər aqlomerasiyalarının və şə­hərətrafı ərazilərin inkişafında kompleks formalaşmanın əsaslarını müəyyən edən metodoloji yanaşmalar tədqiq edilir. Regional komplekslərin iyerarxiyası və onun for­malaşması nəzərdən keçirilir. Müəlliflər aqlo­merasi­ya­ları ərazi inkişaf kompleksinin üçüncü növü kimi təqdim edirlər. Kompleks inkişaf sənaye, sosial, təbii ob­yekt­lə­rin və ərazidəki insan potensialı, onların nisbəti, qar­şı­lıqlı əlaqəsi və məkan konfiqurasiyası, fəaliyyətin sə­mə­rəliliyini nəzərdə tutulur. Ərazi inkişaf komplekslərinin ayrılması meyarları öyrənilməklə, şəhər aqlo­merasi­ya­larının və şəhərətrafı ərazilərin kompleks sosial-iqtisadi inkişafının əsasları və qanunauyğunluqları müəyyən edilir. Tədqiqatda həmçinin nümunələrin tanınması me­todundan istifadə etməklə Krasnoyarsk regionunda ya­şayış məntəqələrinin qruplar üzrə sistemləri tədqiq edil­mişdir. Regionun səmərəli inkişafı üçün strateji ərazi planlaşdırılmasının zəruriliyi təklif olunur.

Açar sözlər. sosial-iqtisadi-ekoloji ərazi kom­pleks­ləri, şəhər aqlomerasiyaları, şəhərətrafı əra­zilər, moni­to­rinq, insan inkişafı potensialı gös­tə­riciləri.

 

Ədəbiyyat

  1. Шадрин А.И. Критерии, индикаторы раз­ви­тия и показатели эффективности вос­про­из­вод­ственного комплекса региона//Региональная эко­номика: теория и практика. 2008, №3, с. 15-21.
  2. Шадрин А.И. Комплексное развитие реги­она, Краснояр. гос. пед. ун-т им.В. П. Ас­тафьева, Красноярск, 2011. 265 c.
  3. Leng Hong, L. A. Shaporova, XuSuning, Zhao Yujing, Preliminary study on problem of suburban areas of cities in Russian Federation, Urban planning International, 2014, № 1, p. 55–61.
  4. Shaporova Liubov A. Leng Hong, Xu Suning, Nature prerequisites for zoning of suburban area of Krasnoyarsk city, Журнал Сибирского федерального университета, серия Техника итехнологии, 2013, № 6 (5), c. 580–590.

 

Çapa qəbul olunub: 18 dekabr 2022

Məqaləni yüklə